Toleyis, çalışma ilkelerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacı taşır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkeleri`nin yaşatılması doğrultusunda demokratik ilkelerden sapmadan:

• Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık hassasiyetine yaratır, adil bir ücret sağlamaya çalışır.

• Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini saglayacak tedbirleri alır.

• Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarfeder.

• Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmasının toplumun yaşayışındaki rolünü ve değerini müdrik ve bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.

• Toleyis, Türk Sendikacılık hareketinin anayasa dogrultusunda hür sendikacılık ilkesine bağlı kalmak layik ve sartı ile üyelerinin Ekmek-Barış-Özgürlük, Sosyal Adalet, Sosyal Güvenlik ve İnsan haklarıyla yukarıda belirtilen gayeler uğruna yapacakları çalışmalarını benimsemeyi bağlayıcı prensiplerinden biri sayar.

• Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla işkolu içinde sendikayı geliştirir.

• Toleyis, amaçlarını gerçekleştirmek üzere anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik prensiplerinden sapmaz.