EVRENSEL 31/05/2010

Kad─▒n─▒m, sendikal─▒y─▒m, örgütlüyüm, güçlüyüm...Petrol─░┼č, Tek G─▒da ─░┼č, Deri ─░┼č, TOLEY─░S ve Hava ─░┼č sendikalar─▒ "Sendikalarda Kad─▒n Sorunlar─▒ ve Kad─▒n Örgütlenmeleri" ba┼čl─▒kl─▒ bir atölye çal─▒┼čmas─▒ gerçekle┼čtirdi.Petrol ─░┼č, Tek G─▒da ─░┼č, Deri ─░┼č, TOLEY─░S ve Hava ─░┼č sendikalar─▒ "Sendikalarda Kad─▒n Sorunlar─▒ ve Kad─▒n Örgütlenmeleri" ba┼čl─▒kl─▒ bir atölye çal─▒┼čmas─▒ gerçekle┼čtirdi. Ya┼čanan sorunlar─▒n çözümünün örgütlülükten geçti─či ifade edilen çal─▒┼čmada, bu örgütlülü─čün sa─članmas─▒ için sendikalardaki eksikliklerin giderilmesinin önemine dikkat çekildi.Tek G─▒da ─░┼č Sendikas─▒ Genel Merkezinde yap─▒lan çal─▒┼čmaya ─░TÜ ─░┼čletme Fakültesi Hukuk Anabilim Dal─▒ ─░┼č ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bölümünden Doç. Dr. Kadriye Bak─▒rc─▒ ve Kocaeli Üniversitesi Çal─▒┼čma Ekonomisi ve Endüstri ─░li┼čkileri Bölümünden Yard. Doç. Dr. Betül Urhan konu┼čmac─▒ olarak kat─▒ld─▒. Atölye çal─▒┼čmas─▒n─▒n ana konusu "─░┼čyerinde bask─▒ ve denetim mekanizmas─▒ olarak Mobbing" ve “Sendikalar içinde kad─▒n─▒n sesi: Kad─▒n yap─▒lar─▒ ve kad─▒n örgütlenmeleri" oldu. Kad─▒n sendikac─▒lar ve çal─▒┼čanlar─▒n da deneyimlerini payla┼čt─▒─č─▒ toplant─▒da; i┼čyerinde bask─▒, y─▒ld─▒rma, mesleki rekabet, kad─▒n i┼čçilerin sendikalardan talepleri ve sendikalar─▒n kad─▒n i┼čçilere yönelik tutumlar─▒ tart─▒┼č─▒ld─▒.MOB─░NG B─░R ─░KT─░DAR SORUNUDURMobbingin bir psikolojik y─▒ld─▒rma oldu─čuna de─činen Doç. Dr. Kadriye Bak─▒rc─▒ "Mobbing bir iktidar sorunudur. ─░┼čverenin i┼čçiye, amirin çal─▒┼čma arkada┼č─▒na uygulad─▒─č─▒ bir iktidard─▒r. Bu iktidar─▒ ancak ba┼čka bir iktidar ortadan kald─▒rabilir. Bu da ancak çal─▒┼čanlar─▒n örgütlü iktidar─▒yla mümkündür" dedi. Mobbing ma─čduru çal─▒┼čanlar─▒n pek çok sa─čl─▒k ve psikolojik sorunlar ya┼čad─▒─č─▒n─▒ anlatan Bak─▒rc─▒, ┼čöyle devam etti: "Mobbing ma─čdurlar─▒n─▒n özgüveni zedeleniyor, toplumsal ili┼čkileri bozuluyor, ekonomik ya┼čam─▒ olumsuz etkileniyor, aile içi ileti┼čimde sorunlar ya┼čan─▒yor, meslekten so─čuyor ve hatta bu süreç i┼čten ayr─▒lmaya kadar gidiyor. Uygulanan bu psikolojik y─▒ld─▒rmayla ki┼čide intihar e─čilimi bile gözlemlenebiliyor."MOBB─░NG MA─×DURLARI Yap─▒lan ara┼čt─▒rmalar ise bir konuya aç─▒kl─▒k kazand─▒r─▒yor. Buna göre mobbinge en çok maruz kalan kesimi kad─▒nlar olu┼čturuyor. Yine bir ba┼čka ara┼čt─▒rmaya göre kad─▒n çal─▒┼čanlara en çok kendi hemcinsleri taraf─▒ndan mobbing uygulan─▒yor. Mobbinge maruz kalanlara destek olunmad─▒─č─▒na dikkat çeken Bak─▒rc─▒, "Kimseden kahramanl─▒k yapmas─▒n─▒ bekleyemezsiniz. ─░┼čçi i┼činin sona ermesi korkusuyla mobbing uygulay─▒c─▒s─▒n─▒n yan─▒nda olmak zorunda kal─▒yor. Bunun için i┼čçiye k─▒zamazs─▒n─▒z. Terfi ve pozisyon beklentisi içinde olan çal─▒┼čan mobbing uygulay─▒c─▒s─▒na sessiz kalabilir. Bu psikolojik y─▒ld─▒rmay─▒ sona erdirmenin tek yolu örgütlenmedir" dedi.

GÜNLÜK TUTMAK ÖNEML─░Mobbing ma─čdurunun yan─▒ s─▒ra mobbing uygulayan i┼čverenin de prestij kaybetti─čini dile getiren Bak─▒rc─▒, kaybedimle sonuçlanan hukuki süreçlerde itibar─▒n─▒n zedelendi─čini ve mobbing uygulad─▒─č─▒ te┼čhir edilirse tüketiciler taraf─▒ndan boykot edildip, ürünlerinin sat─▒n al─▒nmad─▒─č─▒n─▒ belirtti.Peki mobbing nas─▒l ispat edilir? Bak─▒rc─▒ bu soruya da yan─▒t verdi. Çal─▒┼čan─▒n mobbinge maruz kald─▒─č─▒n─▒ ispat edebilmesi için günlük tutmas─▒n─▒n önemine vurgu yapan Bak─▒rc─▒, "Yaz─▒lan günlükte tarih, saat do─čru not dü┼čülürse, mobbingi kimin uygulad─▒─č─▒, kimin tan─▒kl─▒k etti─či, ne zaman oldu─ču, i┼čçinin ya┼čad─▒─č─▒ psikolojik bask─▒ ve onda olu┼čturdu─ču duygu ve dü┼čünceler düzenli ve kronolojik olarak yaz─▒l─▒rsa; bu durum hukuki süreçte ma─čdurun davay─▒ kazan─▒m─▒ aç─▒s─▒ndan önemli bir rol üstleniyor" diye konu┼čtu. SEND─░KALAR ─░Ç─░NDE KADIN ÖRGÜTLENMELER─░ Karma sendikalardaki örgütlenmelerde kad─▒nlar─▒n kendilerine yer bulmakta güçlük çekti─čini dile getiren Kocaeli Üniversitesi Çal─▒┼čma Ekonomisi ve Endüstri ─░li┼čkileri Bölümünden Yrd. Doç.Dr. Betül Urhan, "Geleneksel sendikalar─▒n örgütlenme taban─▒na bakt─▒─č─▒m─▒zda; sendikalar, mavi yakal─▒, görece güvenceli bir i┼če sahip olan bir erkek kitlesine hitap ediyor" dedi.Urhan, ┼čöyle devam etti: "Emek piyasas─▒ giderek neoliberal politikalarla parçalanarak de─či┼čime u─čruyor. Güvencesizlik çal─▒┼čma ya┼čam─▒n─▒n niteli─či haline dönü┼čtü. Sendikalar varolan üyelerini korumaya yönelik savunmac─▒ bir politika üretmeye ba┼člad─▒. Sendikalar─▒n art─▒k yeni i┼č gücü kitlesiyle bir sorunu var. Yeni i┼čgücü kitlesi sendikalar─▒ hantal ve bürokratik buluyor. Kad─▒nlar art─▒k sendikalar içinde kendilerini ifade edecekleri yeni kad─▒n örgütlenmeleri olu┼čturmaya ba┼člad─▒."GÖRÜNMEYEN─░ GÖRÜNÜR KILMAKad─▒n─▒n özgün sorununu dile getirmenin sendikalar içinde bölünmelere neden oldu─čunu belirten Urhan, bu özgün sorunlar─▒n sendikalar taraf─▒ndan marjinalle┼čmeyle tan─▒mland─▒─č─▒na dikkat çekti. Urhan sözlerini ┼čöyle sürdürdü: "Kad─▒n─▒n özgün sorunlar─▒ sendikalarda tart─▒┼č─▒lm─▒yor, buna toplusözle┼čmelerde yer verilmiyor. Bu marjinalle┼čmenin ortadan kalkmas─▒ için; sendikalar─▒n demokratikle┼čtirilmesi ve demokratikle┼čtirilmesi için ayr─▒mc─▒ uygulama ve davran─▒┼člara meydan okunmas─▒, kad─▒n sendikac─▒lar─▒n hak arama ve liderlik özelliklerinin geli┼čtirilmesi, sendikac─▒ kad─▒nlar için politika geli┼čtirilmesi, kad─▒n─▒n sorunlar─▒yla ilgili lobi yap─▒larak kad─▒nlar─▒n ç─▒karlar─▒n─▒n kollanmas─▒, kad─▒nlar─▒n sendikal yap─▒ ve sendikal faaliyetlerine kat─▒l─▒m─▒n─▒n ve temsil edilmesinin sa─članmas─▒, kad─▒nlar─▒n sendikalar içinde görünür olmas─▒n─▒n sa─članmas─▒ gerekiyor."(─░stanbul/EVRENSEL)Fatma Karaka┼čORTAK SORUNLARAtölyenin sonunda kad─▒n sendikac─▒lar─▒n ortak sorunlar─▒ belirlendi:* Sendikalarda kad─▒n yönetici ve temsilci say─▒s─▒n─▒n azl─▒─č─▒* Sendikalarda kad─▒n─▒n özgün sorunlar─▒n─▒n marjinalle┼čtirilmesi* ─░┼čyerlerinde kre┼člerin olmamas─▒* Sendikalar─▒n kad─▒nlar─▒n sorunlar─▒na kal─▒c─▒ çözümler bulamay─▒p, kad─▒nlar─▒ sadece vitrin olarak kullanmas─▒* ─░┼čyerlerinde kad─▒nlara cinsiyet odakl─▒ i┼č esneklikleri uygulanmas─▒

[ Geri D