Eğitim

Eğitim

Türkiye`nin ekonomik ve sosyal yaşamında ciddi yapısal değişmelerin sağlanabilmesi için eğitim en önemli araçtır. İyi yetişmiş insan kaynağımız, bir taraftan giderek dünyaya daha fazla açılan ülkemizin rekabet gücüne katkıda bulunurken, diğer yandan yaşam kalitesini yükseltecektir. Uzun vadeli olmasına karşılık, insana yapılan yatırım en verimli yatırımdır. Genç ve dinamik nüfusa sahip olan ülkemizde hızlı ve istikrarlı ekonomik büyüme ve sosyal gelişmenin sağlanabilmesi için iyi bir eğitime ihtiyaç vardır.Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı verilerine göre ülkemizde okuma-yazma oranı erkeklerde %88.8, kadınlarda ise %72 olmak üzere toplam %80.5 seviyesinde kalmıştır. Özellikle kadınların %28`i okur-yazar değildir. Öğrenim durumları itibariyle altı ve daha yukarı yaştaki nüfusun %46.1`i ilkokul, %7.6`sı ortaokul, %7.8`i lise ve dengi okul ve %3`ü de yüksekokul mezunudur.Her kademede eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılasıyla beraber, her dönemde insan kaynaklarının geliştirilmesi amaç olmalıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde sendikalara da büyük görevler düşmektedir.Genel eğitim düzeyimizin düşük olmasının yanında işgücünün eğitim düzeyi de oldukça düşük olduğu bilinmektedir. 12+ yaş grubu 22 milyon 136 bin toplam işgücünün 12 milyon 582 bini, yani yüzde 56.8`i ilkokul mezunudur. Bu grubu, %12.6 ile lise ve dengi meslekokulu mezunları izliyor ve okur-yazar olmayanların oranı ise %9.7`dir. Aynı tablo işsizler için de geçerlidir ve işsizlerin %59.9`u ilkokul mezunudur. Ülkemizin düşük eğitim düzeyini işkolumuz bazında aldığımızda biraz yükselmektedir. Turizm sektörünün özellikle 1980 yılından sonraki gelişmesinden işçiler de payını almış ve eğitim düzeyi yüksek işçilre işkolunu tercih etmeye başlamıştır. Bu gelişmenin sonucu olarak sektörün basıflı eleman ihtiyacını gidermek için turizm sektörüne eleman yetiştiren okullar ve kurslar açıldı, meslek içi eğitime önem verildi. Fakat sektördeki büyümenin çok hızlı olması ve turizmi bilmeyen yatırımcılara teşviklerin verilmesi, haksız rekabet gibi nedenlerle işçinin eğitim düzeyindeki gelişme arzu edilen şekilde gerçekleştirilemedi.Bu eğitim ihtiyacı içerisinde sendikaların eğitim faaliyetleri önemli yer tutmaktadır. Bir yandan öğrenme bilinci arttırılırken, diğer yandan dünyadaki ve Türkiye`deki gelişmeler hakkında işçiler bilgilendirilmekte, yasal mevzuat hakkında üyelere bilgi verilmektedir.Sendikamızın eğitim faaliyetlerinde de yasal mevzuatın önemli bir yer tutmasıyla birlikte, dünyada ve Türkiye`de meydana gelen gelişmeler hakkında da bilgiler verilmiş, başta işyeri sendika temsilcileri olmak üzere işçilerin eğitimi amacıyla bölge ve şubeler düzeyinde eğitim seminerleri yapılmıştır.