Kuruluş İlkeleri

  • Toleyis
  • /
  • Kuruluş İlkeleri

Kuruluş İlkeleri

TOLEYIS, çalışma ilkelerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme amacı taşır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve Atatürk ilkeleri`nin yaşatılması doğrultusunda demokratik ilkelerden sapmadan:

• Üyelerinin yaptıkları işe uygun ve insanlık hassasiyetine yaratır, adil bir ücret sağlamaya çalışır.

• Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini saglayacak tedbirleri alır.

• Milli geliri arttırmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir şekilde pay almasını mümkün kılmak üzere çaba sarfeder.

• Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farkı gözetmeksizin çalışmasının toplumun yaşayışındaki rolünü ve değerini müdrik ve bu konudaki haklarına ve görevlerine vakıf bir üye topluluğu meydana getirmek için çalışır.

• TOLEYIS, Türk Sendikacılık hareketinin anayasa dogrultusunda hür sendikacılık ilkesine bağlı kalmak layik ve sartı ile üyelerinin Ekmek-Barış-Özgürlük, Sosyal Adalet, Sosyal Güvenlik ve İnsan haklarıyla yukarıda belirtilen gayeler uğruna yapacakları çalışmalarını benimsemeyi bağlayıcı prensiplerinden biri sayar.

• Yukarıdaki hususları gerçekleştirmek amacıyla işkolu içinde sendikayı geliştirir.

• TOLEYIS, amaçlarını gerçekleştirmek üzere anayasanın koyduğu ilkelere ve ona uygun olarak çıkarılan yasalara bağlı kalır. Amaç uğruna demokratik prensiplerinden sapmaz.