12/07/2010 KONAKLAMA VE TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ YENİ GELİŞMELER VE BUNUN İSTİHDAM İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİMİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ KONULU ILO FORUMU DÜZENLENDİ

 TOLEYİS KÜRESEL DİYALOG FORUMU’NDAYDI23-24 Kasım 2010 tarihleri arasında, Cenevre’de gerçekleşen Küresel Diyalog Formu’na sendikamızı temsilen Genel Başkanımız Cemail Bakındı ve Yard. Doç. Dr. Sayım Yorgun katıldılar.Otel, catering ve turizm sektöründeki gelişmeleri ve bunların istihdam, insana yakışır iş, mesleki beceri, mesleki eğitim, insan kaynakları gelişimi, insan kaynakları yönetimi ilişkileri ve çalışma koşulları üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlayan forumda, üzerinde tartışılan ve taslak metinde yer alan bazı noktalar şunlardır:-Turizm sektörü üzerindeki etkisi bölgelere göre farklılıklar gösteren ekonomik kriz, sektördeki çalışma biçimlerinde de farklılaşma yaratmıştır. Sosyal diyalog girişimcilerin, işçilerin ve müşterilerin çıkarlarını uzlaştırarak bu yeniliklere uyum sağlayabilmenin anahtarı konumundadır.-Hükümetlerin, işverenlerin ve işçi temsilcilerinin sektörün ihtiyaç duyduğu mesleki eğitimi sağlamaları büyük bir önem taşımaktadır.-Mesleki beceri gelişimi, sektörün insan kaynakları ihtiyaçları ve bütün ulusal iş gücü piyasası politikaları birbiri ile bağlantılıdır. Mesleki eğitim ihtiyaçları ulusal, yerel ve işletme seviyesinde ve sosyal diyalog yolu ile tanımlanmalıdır.-Sektörün kadınlar için de çalışma alanları yaratmasının devamını sağlama amacı, bütün bir sosyo-ekonomik büyüme planının parçası olarak desteklenmelidir.-Özellikle de kriz bağlamında, HCT sektöründeki yeni gelişmeler ve karşılaşılan zorluklar çerçevesinde göçmen işçilere karşı eşit bir tutum alma büyük önem taşımaktadır.-Turizm sektöründe kolaylıklar yaratma ve pazarlama, endüstri gelişimi, yatırım, iş kanunu, iş sağlığı ve güvenliği, mesleki beceri sertifikaları, güvenlik, sağlık ve ulaşım alt yapısı gibi konularda hükümetler merkezi konumdadır.-Mesleki eğitim, mesleki beceri gelişimi ve performans yönetim sistemleri gibi kendi çıkarlarını ilgilendiren konularda işçilerin görüşlerinin alınması çok büyük bir önem taşımaktadır.Forumda ayrıca ILO’nun, istihdam ilişkileri, işletme ve mülkiyet biçimleri gibi konulardaki araştırmalarının artarak devam etmesini ve ayrıca sürdürülebilir turizmin gelişimi ve yoksulluğun azaltılması için üye devletlere ve sosyal taraflara teknik destek sağlamasının ve ulusal ve bölgesel seminerler de dahil olmak üzere çeşitli faaliyetler düzenlemesinin önemi de vurgulanmıştır.