Kurulu lkeleri

Toleyis, çalma ilkelerinde üyelerinin ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini koruma ve gelitirme amac tar. Bu amacn gerçekletirilmesi için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüünün korunmas ve Atatürk ilkeleri`nin yaatlmas dorultusunda demokratik ilkelerden sapmadan:

• Üyelerinin yaptklar ie uygun ve insanlk hassasiyetine yaratr, adil bir ücret salamaya çalr.

• Üyelerinin beden ve ruh saln koruyacak ve gelimelerini saglayacak tedbirleri alr.

• Milli geliri arttrmak ve artan milli gelirden üyelerinin adil bir ekilde pay almasn mümkün klmak üzere çaba sarfeder.

• Dil, rk, renk, cinsiyet, siyasi düünce, felsefi inanç, din ve mezhep fark gözetmeksizin çalmasnn toplumun yaayndaki rolünü ve deerini müdrik ve bu konudaki haklarna ve görevlerine vakf bir üye topluluu meydana getirmek için çalr.

• Toleyis, Türk Sendikaclk hareketinin anayasa dogrultusunda hür sendikaclk ilkesine bal kalmak layik ve sart ile üyelerinin Ekmek-Bar-Özgürlük, Sosyal Adalet, Sosyal Güvenlik ve nsan haklaryla yukarda belirtilen gayeler uruna yapacaklar çalmalarn benimsemeyi balayc prensiplerinden biri sayar.

• Yukardaki hususlar gerçekletirmek amacyla ikolu içinde sendikay gelitirir.

• Toleyis, amaçlarn gerçekletirmek üzere anayasann koyduu ilkelere ve ona uygun olarak çkarlan yasalara bal kalr. Amaç uruna demokratik prensiplerinden sapmaz.

Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help