Tüzüğümüz

İŞKOLUMUZDA SENDİKAL HAREKETİN GELİŞİMİ VE TOLEYİS

İşçilerin kendi kendilerine yardım amacıyla kurdukları sendikalar, kötü çalışma ve yaşama şartlarına duyulan tepkiler üzerine bina edilmiş, kanlı mücadeleler sonuçunda, gerek işverenler gerekse hükümetler tarafından kabul görmüşlerdir. Emek sömürüsüne duyulan tepkilerden beslenen, zamanla demokratik sistemin en önemli kurumlarından birisi olan sendikalar, siyasi demokrasi ile birlikte endüstriyel demokrasi fikrinin kabul görme mücadelesini yürütmüşlerdir.

Dünyadaki gelişmeleri kanlı mücadelelerle sağlanan sendikaların, ülkemizde kabul görmesi için ciddi mücadeleler yapılmasına karşılık; kanlı mücadeleler yaşanmamış, çatışma eğilimi zayıf, aydınların öncülüğünde yasal mevzuatın teminat altına almasıyla gelişmiştir.

Türk sendikacılık hareketinin en önemli parçalarından olan işkolumuzda ki sendikal hareketin tarihsel gelişimine baktığımızda karşımıza çıkan netice; Türk sendikal hareketinin öncü örgütleri arasında bu işkolunda çalışan işçiler tarafından kurulan sendikalar da yer almakta ve sendikal hareketimize paralel bir gelişme gösterirken, gelişmesine de katkıda bulunmaktadır.

1946 yılında cemiyet esasına göre örgüt kurma yasağının kalkması ve 1947 yılında 5018 sayılı Sendikalar Kanunu`nun kabulüyle birlikte işkolumuzda sendikalar kurulmaya başlamış, işkolumuz çalışanları da bu faaliyetin içinde yer almışlardır.

Ülkemizde ilk sendikal örgütlenme faaliyetinde bulunanlar arasında iş kolumuzda ki çalışanların yer alması tesadüf değildi. Çünkü, işkolumuz çalışanlarının içinde bulundukları şartlar sendikal mücadeleyi zorunlu kılmıştır. Çalışanların kültür seviyesi, ekonomik ve sosyal durumları, gelir adaletsizliğinin bizzat içinde yaşamaları, her türlü eğlencenin, lüksün içinde sefalet ücretiyle zor şartlarda yaşamaları, böyle bir mücadeleye vesile olmuştur. Sosyal ve ekonomik gelişmeleri yakından takip etme imkanına sahip olanlardan başka türlü bir davranış beklemekte düşünülmezdi.

İşkolumuz da ilk sendika 1948 yılında kurulan İstanbul Otel, Lokanta İşçileri Sendikası`dır. Daha sonra aşağıdaki sendikalar kurulmuştur:

1948 yılında İzmir Garsonlar Sendikası,
1949 yılında Ankara Lokanta ve EĞlence Yerleri İşçileri Sendikası,
1950 yılında Bursa Lokanta, Otel ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası,
1950 yılında Mersin Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası,
1950 yılında Adana Lokanta, Otel ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası,
1950 yılında Ereğli Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası,
1951 yılında Ayvalık Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası,
1951 yılında Eskişehir Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası,
1951 yılında Gaziantep Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası,
1951 yılında İzmir Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası,
1951 yılında Turgutlu Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası,
1951 yılında İzmir Haman İşçileri Sendikası,
1951 yılında Konya Otel, Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası,

1948-1951 yılları arasında toplam 13 sendika kurularak, o yıllarda çok önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Öyle ki bugün dahi sendikaların şubesinin bulunmadığı bölgelerde sendika kurulmuştur.Mesela günümüzde işkolumuz itibariyle sendikalı işyeri bulunmayan Turgutlu da sendikanın kurulmuş olması o yıllarda ki canlılığı açıkca ortaya çıkarmaktadır.

İlk sendikalaşma hareketi içinde yeralan iş kolumuzda ki örgütler, Türkiye`de ilk defa aynı işkolundaki sendikaları bir üst teşekkül etrafında toplamak üzere harekete geçmişler ve neticeyi de almışlardır. İstanbul Lokanta, Otel ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası idare heyeti, 15 Kasım 1950 tarihinde yaptığı taplantıda “federasyon” kurulması konusunu görüşmüş ve federosyon teşkili hakkında diğer şehirlerdeki sendikalara yazılı başvuru yaparak, birleşme önerisinde bulunmuştur. İzmir Garsonlar, Ankara, Adana, Erzurum, Ereğli, Eskişehir, İskenderun, Turgutlu ve Mersin’ de kurulu bulunan Otel Lokanta ve Eğlence Yerleri İşçileri Sendikalarına yazılan yazıda; " Gördüğümüz lüzum üzerine kendi işkolumuz da bir federasyon kurulmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir. Bu husustaki mütaalalarınızı bildirmenizi saygı ile rica ederim." görüşlerine yer verilmiş, federasyon kurma çağrısı yapılmıştır. 16 Mart 1951 `de Ankara Valiliğine verilen bir dilekçe ile kısaltılmış adı “TOLEYİS” olan ilk federasyon faaliyetlerine başlamıştır. Kurulan federasyonun gayeleri şöyle dile getirilmiştir: "Sendikalar arası kardeşlik ve tesanüt esaslarını tahakkuk ettirmek, işçi hak ve menfaatlerini sosyal adalet prensipleri içinde aramak ve almak, Bakanlık`lar nezdinde üye sendikaları temsil etmek ve milletlerarası kuruluşlarla her türlü irtibatı temin edebilmektir."

İlk federasyonu kuran işkolumuz çalışanları bununla da yetinmeyerek, işçilerin örgütlerini tek çatı altında toplayacak daha üst bir örgütün arayışı içinde olmuştur. Toleyis federasyonu ve işkolumuzda ki sendikalar, 1952 yılında Türk-İş`in kuruluşunda etkin rol oynayarak, sendikacılık hareketimizi bu günlere taşıyan önemli bir örgütün faaliyete geçmesine katkıda bulunmuşlardır. 1963 yılında grevli toplu pazarlık düzenine geçişle birlikte Konaklama ve Eğlence İşkolunda daha güçlü örgütlenmeler gerçekleştirildi. Türk sendikacalık hareketinde devamlı olarak öncü ve etkin bir rol üstlenen sendikaların işkolu düzeyinde birleşmeleri sendikal faaliyetleri daha etkin hale getirdi.

Türk-İş’e bağlı Oleyis’in 1960’lı yıllarda Genel Başkan Mukbil Zırtıloğlu’nun başkanlığında hızlı ve sürekli büyümesi, 1970’li yıllarda örgüt içi ideolojik mücadele ve parçalanmalarla zayıflamış ve Oleyis özellikle siyasi örğütlerin de baskısı ile 1977 yılı Eylül ayında Türk-İş`ten ayrılarak, DİSK`e katılmıştır. İşkolumuz sendikacılık hareketinde dönüm noktası olan bu gelişmenin en önemli sonucu ; işkolundaki sendikal mücadeleleri başlatması olmuştur. O günlerin siyasi havasından etkilenen Oleyis, DİSK`e geçişiyle birlikte sendikal geleceğini karartmış,bu geçişle birlikte Oleyis`in yükselen yıldızı sönmüş ve ideolojik çatışmaların alanı haline gelen Oleyis, parçalanma sürecine girmiştir.

Oleyis`in DİSK`e katılmasına tepki gösteren Ege Bölge Şube Başkanı Cemail Bakındı Oleyis yönetimince görevden alınarak cezalandırılmış ve işçilerin tepkileri sindirilmek istenmiştir. Oleyis’in DİSK’e katılmasına ve Cemail Bakındı’nın görevden uzaklaştırılmasına tepki gösteren işçiler Cemail Bakındı’nın Genel Başkanlığında, bu iş kolunda meydana gelen boşluğu doldurmak üzere 1 Eylül 1977 tarihinde İzmir`de TOLEYİS sendikasını kurmuşlardır. Genel Merkezi İzmir olmak üzere kurulan, Turizm Otel, Lokanta, Eğlence Yerleri İşçileri Sendikası’nın (TOLEYİS) Müteşebbis Kurucu heyeti şu kişilerden oluşmuştur.

1- CEMAİL BAKINDI
2- MEHMET DAĞCI
3- ERDOĞAN ÇİÇEKÇİ
4- HASAN TATLI
5- HAMİT TOPAL
6- YAŞAR KOCABIYIK
7- İZZET KOPARAL
8- FEYZULLAH YAĞCI
9- YUSUF ÇETİN
10- YAŞAR GÜLENAY
11- DURMUŞ TOPRAK
12- METİN AKTAŞ
13- İLHAN KORKMAZ
14- KADRİ TOPAL
15- HALİL CİNER

TOLEYİS kurucuları kendi aralarında görev taksimi yaparak, Genel Başkanlığa Cemail BAKINDI, Genel Sekreterliğe Ceyhun GİRGİN, Genel Mali Sekreterliğe Hasan TATLI’yı getirmişlerdir.

İkinci tepki İstanbul`da yaşanmış ve Servet SOFUOĞLU`nun Genel Başkanlığında 27 Ağustos 1977 tarihinde TOREYİS adı altında sendika kurulmuştur. TOREYİS’in kurucuları arasında; Esat Özada, Kasım Gül, Ahmet Toprak, İskender Tunç, Mustafa Aksay, Kadir Kaşvural, Rıza Güven, Sait Erbozkurt, Hasan Balamber yer aldı ve genel başkanlığa Servet Sofuoğlu seçildi.

TOREYİS’in 27 Ağustos 1977 tarihinde toplanan I. Olağan Genel Kurulu’nda sendika organlarına seçilenlerin isimleri aşağıda yer almaktadır:

İCRA KURULU
1- SERVET SOFUOĞLU
2- İSMAİL BÜYÜK
3- KAZIM GÜL
4- ESAT ÖZADA
5- BURHAN DURMUŞOĞLUGİL
GENEL DENETİM KURULU
1- NİYAZİ ŞAHİNKAYA
2- CELAL BEKAR
3- İSKENDER TUNÇ

YÖNETİM KURULU
1- ALİ OSMAN GÜLYAZ
2- CEMİL ŞAHİNCAN
3- SEMA ZAT
4- OSMAN ULUKAYA
5- CAFER USLU
6- MAHMUT SOFUOĞLU
7- A.ATİLLA GÜLER
8- FEHMİ AKSU
9- MEHMET ÜLGER
10-SEYFİ BEKİROĞLU
11-METİN BÜYÜK
12-SEBAHATTİN EMSAL
GENEL ONUR KURULU
1- İSMAİL TAŞKIN
2- NECDET ÇELİK
3- COŞKUN UYSAL
4- NECDET HAMARAT
5- NACİ GÜRSES

TOREYİS’in 13.01.1979 tarihinde yapılan 2. Olağan Kongresinde sendika organına seçilenler;

İCRA KURULU
1- SERVET SOFUOĞLU
2- CEMİL GİDER
3- SEBAHATTİN EMSAL
4- ESAT ÖZADA
5- FAİK AKSAMAZ

GENEL BAŞKAN
GENEL SEKRETER
GNL.MALİ SEKRETER
GNL.TEŞK.SEKR.
GNL.EĞT.SEKR.

GENEL YÖN.KURULU ASİL ÜYELERİ GENEL YÖN. KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- NACİ GÜRSES
2- NİYAZİ ŞAHİNKAYA
3- KEMAL ÖZÇELİK
4- KEMAL YILDIRIM
5- AHMET ALTUN
6- MAHMUT SOFUOĞLU
7- ATİLLA GÜLER
8- ALİ OSMAN GÜLYAZ
9- HÜSEYİN AKSU
10-MAHMUT AKSOYAK
11-HALİL ARABACI
12-ŞAKİR ŞENER
1- REMZİ ÖZMEN
2- HÜSEYİN OCAK
3- HİMMET KAYA
4- ABDULLAH ÖZTEPE
5- YUSUF GÜNLÜ
6- CEVAT YILMAZ
7- KERİM AYGÜN
8- ŞEVKET SEMERCİ
9- SADULLAH ERDEM
10-SAİM KAYA
11-VAHAP AKINCI
12-ETHEM ŞEKER


1980 yılına kadar faaliyetlerine devam eden sendikalar 12 Eylül 1980 askeri hareketi ile oluşan yeni dönem de başarılı olabilmek amacı ile bir araya gelmeyi ve güç birliğinde bulunmayı hedeflemişlerdir. Bu düşünceden hareketle TOREYİS VE TOLEYİS`in birleşme çalışmaları başlatılmıştır.

İzmir’de kurulu bulunan Toleyis Sendikasının 13.08.1981 tarihinde toplanan 2. Olağan Genel Kurulu’nda TOLEYİS’in Türk-İş’e bağlı TOREYİS Sendikasına iltihakı oybirliğiyle kabul edildi.

İltihak kararının alındığı 13.08. 1981 tarihindeki genel kurul’da yapılan seçimler sonucunda Genel Başkanlığa Cemail Bakındı, Genel Sekreterliğe Ceyhun Girgin, Genel Mali Sekreterliğe Hasan Tatlı seçildi.

İCRA KURULU
CEMAİL BAKINDI
CEYHUN GİRGİN
HASAN TATLI

GENEL BAŞKAN
GENEL SEKRETER
GENEL MALİ SEKRETER

İCRA KURULU
CEMAİL BAKINDI
CEYHUN GİRGİN
HASAN TATLI

GENEL BAŞKAN
GENEL SEKRETER
GENEL MALİ SEKRETER

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER
1- H.İBRAHİM DUYGULU
2- HAMİT TOPAL
3- YAŞAR KOCABIYIK
4- MEHMET BAĞCI
5- İZZET KOPARAL
6- RIFAT KIZILCIK
7- MUSTAFA ÇOLAK
8- MUZAFFER ÖZKAN

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER
1- ÇİĞDEM ERGİNBAŞ (AKAD)
2- ŞÜKRÜ ÇAKIR
3- TACETTİN ACAR

ONUR KURULU ASİL ÜYELER
1- HÜSEYİN TOSUNLAR
2- YUSUF ÇETİN
3- NAZMİ YOLUÇ
YÖNETİM KURUL YEDEK ÜYELER
1- FEYZULLAH YAĞCI
2- AHMET GÜLER
3- KADİR TOPAL
4- NURİ İNCE
5- İHSAN KAYA
6- ERDOĞAN ÇİÇEKDAĞ
7- BÜLENT ATAYUN
8- YÜCEL FİDAN

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER
1- FERİT GÜLER
2- METİN AKTAŞ
3- HÜSEYİN CİNER

ONUR KURULU YEDEK ÜYELER
1- İLHAN KORKMAZ
2- NAZIM EROL
3- HÜSEYİN ÜÇER

TOLEYİS’in iltihak kararından sonra, 1 Eylül 1977 tarihinde bağımsız Toleyis Sendikasını kurarak Genel Başkanlık görevini 1981 yılının Ağustos ayına kadar sürdüren Cemail Bakındı, 1981 yılında Türk-İş`e bağlı Toreyis Sendikası ile Toleyis`in birleşmesini sağlamak için Genel Başkanlık görevini bırakıp, işçilerin birliğini için Ege Bölge Başkalığını kabul etmiş ve 31 Ağustos 1981 tarihinde TOREYİS Genel Başkanı Servet Sofuoğlu ve Genel Sekreter Cemil Gider, TOREYİS Ege Bölge Şubesi’nde faaliyette bulunmak üzere Şube Başkanı Cemail Bakındı, Şube Sekreteri Mehmet Bağcı ve Şube Mali Sekreteri olarak Erdoğan Çiçekdağ’ı müteşebbis heyet olarak atamışlardır. Bu birleşmeden sonra sendikanın TOREYİS ismi değiştirilerek, TOLEYİS olmuş, I. Olağan Genel Kurulu 13.6.1982 tarihinde toplanmıştır.

TOLEYİS’in 13.06 1982 tarihinde toplanan 1.OLAĞAN GENEL KURULU’nda yönetime seçilenlerin isimleri şöyledir:

İCRA KURULU
CEMAİL BAKINDI
CEYHUN GİRGİN
HASAN TATLI

GENEL BAŞKAN
GENEL SEKRETER
GENEL MALİ SEKRETER

GENEL YÖN. KURULU ASİL ÜYELERİ
1- ALİ YILDIZ
2- HÜSEYİN CANBAY
3- MUSTAFA ARAS
4- CAFER USLU
5- REMZİ ORAL
6- AYHAN MATBU
7- ŞAKİR ŞENER
8- CEMAİL BAKINDI
9- HULUSİ GÜNEŞ
10- NİYAZİ ÇEVİK
11- MESUT ANAYURT
12- OSMAN BAŞARAN

GENEL ONUR KURULU ASİL ÜYELERİ
1- NEZAKET ÖZEL
2- EMİS TEKİN
3- MEHMET ÜLGER
4- HÜSEYİN AKSU
5- SALMAN ÖTEĞEN

GENEL DENETİM KUR. ASİL ÜYELERİ
1- ABDURRAHMAN AYHAN
2- NACİ GÜRSES
3- TAHSİN GİDER
GENEL YÖN. KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- HAMDİ CESUR
2- OSMAN ULUKAZA
3- HÜSEYİN EMSAL
4- İSMET DÜKKE
5- ETHEM ŞEKER
6- MEHMET KOM
7- NURETTİN KILIÇ
8- NURİ ŞEKER
9- CEMAL ÖZDEMİR
10- OSMAN AYANOĞLU
11- YILMAZ ÖNGE
12- ARİF ÇABUK

GENEL ONUR KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- KEMAL ÖZÇELİK
2- MUZAFFER ACAR
3- ALİ TOMAK
4- RIZA DOĞAN
5- MEHMET ALİ DAĞITIR

GENEL DENETİM KUR.YEDEK ÜYELERİ
1- MAHMUT SÜREN
2- ALİ OSMAN GÜLYAZ
3- MAHMUT SOFUOĞLU

TOLEYİS’İN 3.04.1983 TARİHİNDE TOPLANAN 2. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA SEÇİLENLERİN İSİMLERİ :

İCRA KURULU
CEMAİL BAKINDI
CEYHUN GİRGİN
HASAN TATLI

GENEL BAŞKAN
GENEL SEKRETER
GENEL MALİ SEKRETER

GENEL YÖN. KURULU ASİL ÜYELERİ
1- SERVET SOFUOĞLU
GENEL BAŞKAN
2- SELAHATTİN TAN
BAŞKAN VEKİLİ
3- M.CEMİL GİDER
GENEL SEKRETER
4- SEBAHATTİN EMSAL
GENEL MALİ SEKRETER
5- NECMİ YÜKSEL
GENEL EĞİTİM SEKRETERİ
6- ZÜHTÜ ÖZTÜRK ÜYE
7- NURETTİN ERTUĞRUL ÜYE
8- SATILMIŞ DOĞAN ÜYE
9- HAKKI BOLAT ÜYE
GENEL YÖN. KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- CEMAL EMEKSİZ
2- NURİ GÖKSU
3- MUSTAFA SANCAR
4- CEMAL KANSU
5- KAMİL ŞAHİN
6- METİN GÜLYAZ
7- BEHÇET KAYHI
8- ALİ ŞEN KERİM
9- YUSUF ÇETİN

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
1- EMEL DİVAN
2- İSMET YENER
3- NACİ GÜRSES

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
1- ŞAKİR ŞENER
2- HIDIR BOZRURT
3- NURETTİN AY
4- CEMİL ÖZCAN
5- SEYFETTİN GÜLEN
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- NECATİ GÜNGÖR
2- MUSTAFA DANCAN
3- HASAN TURAN

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- BİRCAN YILMAZ
2- AHMET BAŞARAN
3- ERTUĞRUL ARABACI
4- MEHMET ÜLGER
5- METİN AKTAŞ

İşkolumuz da örgütlü bu iki sendikanın bir araya gelmesi de sendikal birlik açısından yeterli görülmeyince birleşme çalışmaları iş kolumuz da ki diğer sendikalar nezdinde yürütüldü ve bu çalışmaların neticesinde de 19 Mart 1984 tarihinde iş kolumuz da faaliyet gösteren bağımsız TURİZM-İŞ sendikası TOLEYİS`e iltihak etti. Bu birleşme ile iş kolumuzda sendikal birlik TOLEYİS çatısı altında gerçekleştirilmiş oldu. 1984 yılında işkolumuz da kurulu iki sendika vardı; birisi Toleyis, diğeri Tursan-İş.

TOLEYİS’İN 19.08.1984 TARİHİNDE 3.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI. SENDİKA ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İSİM LİSTESİ:

GENEL YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

1- SERVET SOFUOĞLU
GENEL BAŞKAN
2- HÜSEYİN ÜLGER
GENEL SEKRETER
3- KAYA BOZDOĞAN
GNL.MALİ SEKRETER
4- SAMİ TOPAÇ
GNL.TEŞKİLAT SEKRETERİ
5- CEMAL DEMİRTAŞ
GNL.EĞİTİM SEKRETERİ
GENEL YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- HAMİT ÖZTÜRK
2- ÖMER KADRİ EKEN
3- MUSTAFA SANCAR
4- NİZAMETTİN KOÇYİĞİT
5- ZEKİ ÖZGÜ

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
1- HAMİT ARAS
2- REMZİ KÜÇÜK
3- HASAN GÜREL

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
1- AHMET YÖRÜK
2- HASAN DURAN
3- AHMET BEREKET OCAK
4- NİHAT AKAR
5- AYDIN DEMİRCAN
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- MURAT GÜRDAMAR
2- HADİ BADEMBAĞLARI
3- HASAN ERZEYBEK

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- SADIK YAŞAR
2- İLHAN YAZICI
3- HÜSEYİN ERMİŞ
4- MAHMUT GÜZEL
5- METİN AKTAŞ

Toleyis’eiltihakla işkolunda birlik sağlanırken, sendika içinde aynı birlik oluşturulamamış ve iç mücadeleler olağanüstü genel kurulu zorunlu kılmıştır. 1985 yılında toplanan olağanüstü genel kurul, sendikayı 6. Olağan genel kurula kadart idare etti.

TOLEYİS’İN 21.07.1985 YILINDA TOPLANAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUNDA SENDİKA ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İSİM LİSTESİ :

GENEL YÖN. KURULU ASİL ÜYELERİ
1- SERVET SOFUOĞLU - GENEL BAŞKAN
2- MUSTAFA ARAS - GENEL SEKRETER
3- KAYA BOZDOĞAN - GENEL MALİ SEKRETER
4- SELAHATTİN TAN - GENEL TEŞKİLAT SEKRETERİ
5- SEBAHATTİN EMSAL - GENEL EĞİTİM SEKRETERİ
GENEL YÖN. KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- MEHMET CAN
2- MECİT KİBAR
3- DURMUŞ TOPRAK
4- ABBAS BEYDAĞ
5- HASAN CELEP

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
1- NAMIK KESKİN KARATAŞ
2- SELAHATTİN KARAKAYA
3- ALTIN BAL

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
1- AHMET BEREKET OCAK
2- NACİ GÜRSES
3- ÖZDEMİR TOKALI
4- İBRAHİM ÖZTÜRK
5- ZİYAEDDİN İLGÜN
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- RAİF BASMACI
2- SADIK YAŞAR
3- ÖMER ALP

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- SEHALATTİN HIZEL
2- AHMET YILDIZ
3- HÜSEYİN ERMİŞ
4- HASAN KARAOĞLAN
5- ÖMER TÜRKMEN

İltihaklarla tek çatı altında birleşme çalışmaları 1985 yılından itibaren tekrar aksadı ve işkolumuzda faaliyette bulunan sendika sayısı arttı ve Toleyis, Tursan-İş, Türk-Oleysen, Büyük Oleyis olamak üzere dört sendika faaliyette geçti.

TOLEYİS 27.04.1986 YILINDA 4.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI.

SENDİKA ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İSİM LİSTESİ

GENEL YÖN. KURULU ASİL ÜYELERİ
1- MUSTAFA ARAS
GENEL BAŞKAN
2- SELAHATTİN TAN
GENEL SEKRETER
3- KEMAL ULUBAY
GENEL MALİ SEKRETERİ
4- ÇELEBİ MURAT
GENEL TEŞKİLAT SEKRETERİ
5- SEBAHATTİN EMSAL
GENEL EĞİTİM SEKRETERİ
GENEL YÖN. KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- AHMET ÇAVUŞOĞLU
2- KAYA BOZDOĞAN
3- NECATİ AKTAŞ
4- ŞÜKRÜ ÇAKIR
5- RAMAZAN KÖK

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
1- SELAHATTİN KARAKAYA
2- ÜMİT DİNÇBAŞ
3- ALTUN BAL

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
1- ÜMİT KESKİN
2- HABİB KARAKUŞ
3- HASAN DURAN
4- VEZİR AYTEMİZ
5- NECİP DEMİRAL
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- TURAN AKDOĞAN
2- ŞABAN GÜNER
3- ASUMAN Ö.UÇMAN

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- SALİH BAYRAM
2- SALİM AKÇAN
3- VELİ ŞİMŞEK
4- ADNAN ARAS
5- NURETTİN ERTUĞRUL

1986 yılında seçilen TOLEYİS yönetim kurulu sendikanın örgütlenmesi ve büyümesinde önemli yeri olan işletme ve işyerleri sözleşmelerini imzalayarak önemli adımlar atmış olmasına karşılık, işçinin beklentilerine yeterince cevap vermemesi ve sendika gelirlerinden çok giderlerinin olması mali krizi doğurmuş ve sendika içi mücadele tekrar doruk noktaya çıkmıştır. Sendikanın o günün şartlarında mali kaynaklara kavuşması iyi değerlendirilmediği gibi israf edilmesi yoğun eleştirileri gündeme getirirken, sendikal faaliyetleri de olumsuz etkilemiştir. Her şeye rağmen olağanüstü genel kurul yaşanmadan sendikanın 5. Olağan genel kurula götürülmesi başarı olarak görülmüştür.

TOLEYİS’İN 02.07.1989 TARİHİNDE TOPLANAN 5. OLAĞAN GENEL KURULU’DA SENDİKA ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İSİM LİSTESİ

GENEL YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
1- MUSTAFA ARAS - GENEL BAŞKAN
2- DURMUŞ TOPRAK - GENEL SEKRETER
3- YAŞAR DURAKÇIGİL - GENEL MALİ SEKRETER
4- ERDEM OKUR - GENEL TEŞKİLAT SEKRETERİ
5- ATİLLA AKKAYA - GENEL EĞİTİM SEKRETERİ
(Mahkeme kararıyla bir süre göreve gelen ŞÜKRÜ OĞUZ AKKOR kısa süre sonra mahkeme kararıyla görevden alındı.)

GENEL YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- NECATİ AKTAŞ
2- ADNAN DİNÇEL
3- CEMAİL BAKINDI
4- FEYZULLAH YAĞCI
5- SEDAT ÇANAKÇI

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
1- OKTAY AKBALIK
2- VELİ ÇİMENDUR
3- ÖMER TÜRKMEN

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
1- RAMAZAN GÜDÜL
2- HASAN DURAN
3- HALİL ÖZTÜRK
4- ÜMİT KESKİN
5- HABİB KARAKUŞ
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- ŞÜKRÜ ÇAKIR
2- AHSEN AKLAF
3- UĞUR GÜVEN

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- HÜSEYİN KATRAK
2- ARİF KOÇAK
3- N.AKİF ÇELEBİ
4- YÜCEL FİDAN
5- AHMET ERKANER

İşkolumuz sendikal hareketinin dönüm noktalarında birisi de; TOLEYİS’de yaşanan sendikal mücadelenin 02.07.1989 tarihinde toplanan 5. Olağan Genel Kurul’a yansıması sonucunda Marmara Bölge Şube Yönetim Kurulu’nun istifasına yol açması olmuştur. TOLEYİS’in 5. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkanlığa seçilen Mustafa Aras’ın seçilmişliğinin iptal edilmesi, kısa bir süre muhalif aday Oğuz Akkor’un genel başkanlık görevini yürütmesine neden oldu ve Mustafa Aras’ın mahkeme kararı ile görevinin başına dönmesiyle yeni bir dönem başladı. Büyük ekonomik sıkıntılar içinde olan sendikayı kurtarmak amacıyla oluşturulan yeni yönetim kurulu yoğun bir mücadele yapmak zorunda kaldı. Yeni Oleyis’i kuran Marmara Bölge Şube eski yöneticilerinin başlattığı sendikal mücadele sonucunda istifa ettirilen üyeleri tekrar kazanmak, sendikanın mali sorunlarını çözmek, bilinçli sendikal mücadele yapmak arzusuyla yola çıkan yeni yönetim kurulundan Genel Başkan Mustafa Aras ile Genel Mali Sekreter Yaşar Durakçıgil’in kavgası ve istifaları Toleyis’te ikinci bir dönüm noktası yaşanmaya başlandı.

Sendikanın içinde düştüğü sorunlara birde yönetim sorunu eklenince sendika kapanma noktasına geldi ve dönemin genel sekreteri Durmuş Toprak, Türk-İş’den yardım isterken sendikanın kapanma noktasına geldiğini, yardım yapılmadığı taktirde anahtarları teslim edeceğini açıklayacak kadar zor durumda olduklarını ifade etmiştir.Türk-İş’in yardım sözü, mevcut yönetim kurulunun azami gayreti ile işyerlerinde çalışanlar tekrar Toleyis’e üye olmaya başlamış, yönetim kurulu yedek üyeleri göreve çağrılmıştır. Her gecenin gündüzü olduğu gibi yönetimde yaşanan değişiklikte Toleyis’in yeniden doğuşuna yol açmıştır. Dönemin Ege Bölge Şube Başkanı Cemail Bakındı’nın Genel Başkanlık görevine gelmesi, Necati Aktaş’ın Genel Eğitim Sekreteri olması, Atilla Akkaya’nın da Genel Eğitim Sekreterliğinden istifa ederek, Ege Bölge Şube Başkanı olması tarihsel dönüşümün başlangıcı olmuştur.

19.3.1990 tarihinde göreve başlayan Cemail Bakındı ve yeni yönetim kurulu, mali sorunları hat safhaya çıkan sendikanın problemlerini çözmek için öncelikle yapılan harcamaları kısarak çalışmasına başladı ve başta makam aracı olmak üzere sendikaya büyük külfet getiren araçları elden çıkardı. Aynı zamanda örgütlenme seferberliği başlatılarak sendikanın üye sayısı artırıldı, toplu iş sözleşmelerinin yüksek bağıtlanması için yoğun çaba gösterildi. 1991 yılında toplanan genel kurul ile sendika olağanüstü şartların etkilerini üzerinden atarak, daha sağlam zeminde faaliyet yapacak düzeye ulaştı. Toleyis’in tarihindeki en uzun ve etkili grevler bu dönemde gerçekleştirildi. USAŞ ve HİLTON başta olmak üzere işçilere haklarının verilmediği her yerde grev uygulamasına gidilmiş ve o yılların en yüksek ücret zammı alınarak toplu iş sözleşmeleri bağıtlanmıştır.

5. Olağan Genel Kurul’dan sonra seçilen Yönetim Kurulu, sendikanın mali sorunlarını çözdüğü gibi, gayrimenkuller alarak kendi binalarında oturan, teşkilat yapısı güçlü sendika amacına ulaşmada önemli adımlar atılmıştır. Olğanüstü Kongrelere gitmeden 6. Olağan Genel Kurula sendika taşınmış, örgütlenme çalışmalarının hızlandığı, yüksek zamlı sözleşmelerin bağıtlandığı bir dönem yaşanmıştır. TOLEYİS işkolunun en büyük sendikası olurken, işkolunda tekrar sendikal mücadele yaşanmasına yol açan gelişmeler oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte faaliyetleri durdurulan MİSK`e bağlı Türk- Oleysen sendikası faaliyetlerinin serbest bırakılmasıyla çalışmalarına başladı. Yeterli aktif üyeye sahip olamayan fakat kağıt üzerinde yüksek üye kaydı olan Türk- Oleysen, Tursan-İş sendikasına iltihak kararı aldı ve bu iltihak ile Tursan-İş sendikası kağıt üzerinde yetki barajını aşarak, işkolunda yetkili sendika oldu. 1988 yılında tekrar ikiye düşen sendika sayısı 1990 yılında tekrar arttı, Toleyis’ten ayrılan bir grup sendikacı Yeni Oleyis sendikasını kurdu. Ayrıca Müzik-sen adı altında bir sendika daha faaliyete geçti. Bu gelişmeler çalışanların birlikteliğini tekrar bozduğu gibi, sendikalararası mücadeleleri gündeme getirdi ve fayda yerine hep işçilere zarar verdi. 12 Eylül ihtilaliyle faaliyetleri durdurulan Oleyis sendikası faaliyetlerinin serbest bırakılmasıyla birlikte çalışmalarına başladı ve Yeni Oleyis sendikası, DİSK Oleyis’e iltihak etti. 1992 yılı içinde Oleyis de olmak üzere işkolumuzda sendika sayısı dörde yükseldi. Tekrar faaliyete geçen Oleyis’in yeterli çoğunluğa sahip olmaması, fakat 1980 sonrasında işçilerden kesilen aidatların faizleriyle birlikte sendikaya verilmesiyle büyük bir mali güce ulaşan Oleyis, yeni bir sendikal mücadeleyi gündeme getirdi. Bu gelişmeler iki önemli sonuç doğurdu; ilk olarak, ekonomik sıkıntı içersinde olan Tursan-İş 1980 sonrası faaliyetleri durdurulan ve yeniden faaliyetlerine başlayan Oleyis sendikasına katılma kararı alarak, ekonomik problemlerini çözme yolunu tercih etti, Oleyis sendikası ise Tursan-İş`i bünyesine kabul ederek yetki barajını kağıt üzerinde geçmiş oldu. İkincisi, Oleyis sendikasının örgütlenme faaliyetlerini sendikalı işyerlerini tercih ederek başlatması olmuştur. Bu gelişmede tekrar sendikalararası mücadeleyi gündeme getirdi. Yüzbinlerce sendikasız ve sigortasız işçi dururken Toleyis’in örğütlü yerlerine saldırmayı taktik olarak benimseyen Oleyis kısa sürede tükendi, yaşamak için mücadele veren sendikaya dönüştü. Yıllar sonra bu politikayı belirleyen Oleyis genel başkanı “örgütlenmede taktik hata yaptık” diyerek bu tesbiti doğrulamış oldu.

TOLEYİS`İN 6.OLAĞAN GENEL KURULU 16-17 KASIM 1991 TARİHLERİNDE TOPLANDI. SENDİKA ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İSİM LİSTESİ :

GENEL YÖN. KURULU ASİL ÜYE.
1- CEMAİL BAKINDI
GENEL BAŞKAN
2- DURMUŞ TOPRAK
GENEL SEKRETER
3- ERDEM OKUR
GENEL MALİ SEKRETER
4- NECATİ AKTAŞ
GENEL TEŞKİLAT SEKRETERİ
5- B.ALİ DÖNMEZ
GENEL EĞİTİM SEKRETERİ
GENEL YÖN. KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- ATİLLA AKKAYA
2- MEHMET KORKMAZ
3- HALUK ÖZPINAR
4- İHSAN ESEN
5- ADNAN DİNÇEL

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
1- ÖMER TÜRKMEN
2- CEVDET ÖZDEMİR
3- OKTAY AKBALIK

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
1- HASAN DURAN
2- ÜMİT KESKİN
3- ŞÜKRÜ ÇAKIR
4- RAMAZAN GÜDÜL
5- SERDAR YEŞİLÇİMEN
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- HASAN CÖMERT
2- YUSUF ŞAHİN
3- CİHAN EKİNCİ

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- SEFA AYHAN
2- UĞUR GÜVEN
3- M.AKİF ÇELEBİ
4- TAYFUR ALKAN
5- M.HİLMİ GÜNER


İşkolundaki sendikal mücadeleye rağmen TOLEYİS’in 6. Olağan Genel Kurul’dan sonra sendikanın tüzel kişiliği güçlendirilmiş, seçilen Yönetim Kurulu sendikanın hedeflerini büyüterek çalışmalarına başlamıştır. En önemli hedeflerden olan kendi binalarında faaliyette bulunma hedefine önemli ölçüde ulaşılmış, sendikal örgütlenmede başarılı bir dönem geçirilmiştir. Sendika içi mücadelelerin bu dönemde tekrar ortaya çıkmasıyla sendikanın hizmetlerinde aksamalar görülmüş ve 7. Olağan Genel Kurul’a iki ayrı listeyle girme çalışmalarının olması iç huzuru bozmuştur.

TOLEYİS 28-29 MAYIS 1994 YILINDA 7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI.
SENDİKA ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İSİM LİSTESİ

GENEL YÖN. KUR. ASİL ÜYELERİ
1- CEMAİL BAKINDI
GENEL BAŞKAN
2- DURMUŞ TOPRAK
GENEL SEKRETER
3- B.ALİ DÖNMEZ
GENEL MALİ SEKRETERİ
4- HALUK ÖZPINAR
GENEL TEŞKİLAT SEKRETERİ
5- MUSTAFA AVAN
GENEL EĞİTİM SEKRETERİ
GENEL YÖN. KUR.YEDEK ÜYELERİ
1- NAZMİ MEMİÇ
2- MEHMET ASLAN
3- AHMET KARAGÖZOĞLU
4- BORA ÇEŞMECİLER
5- ŞÜKRÜ ÇAKIR

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
1- CEVDET ÇAPAR
2- ÖMER TÜRKMEN
3- KAMİL AKKUŞ

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
1- RAMAZAN DAĞCI
2- ALİ ATALAY
3- ERKAN ÖZATİK
4- NİYAZİ ÇATALTEPE
5- ŞERİF ÇIRAKOĞLU
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- KERİM SAYAR
2- RUHİ HAZAN
3- MEHMET KOLBAŞI

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- FAZLI AYTAÇ
2- AHMET KURT
3- ALİ YILDIRIM
4- M.KEMAL ÖZNEHİR
5- EYÜP DEMİRYÜREK

TOLEYİS’in 7. Olağan Genel Kurulu, bir önceki dönemin iç mücadelelerin doruğa çıktığı, iki ayrı listenin yarıştığı bir Genel Kurul oldu. Seçim sonuçlarının iki listede yer alan üyelerden oluşması, Genel Kurul sonrasına mücadeleleri taşımıştır. Bu nedenle Olağanüstü Genel Kurul, gündeme gelmiş ve 1995 yılında olağanüstü genel kurul toplanmıştır. Bu olağanüstü genel kurul’da 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nda yapılan değişikliklere göre anatüzük tadil edilmiş ve Necati Aktaş yönetime seçilirken, Mustafa Avan yönetime aday olmamıştır. Bu kongreden sonrada arzu edilen iç huzur sağlanamamış ve huzursuzluğun kaynağı olarak bilinen bazı bölge şube ve şube yöneticilerinden sonra genel sekreter Durmuş Toprak ile genel teşkilat sekreteri Haluk Özpınar’da istifa etmek zorunda kalmışlardır.1996 yılının Mayıs ayından itibaren sendika üç kişiden oluşan yönetim kuruluyla idare edilmiş ve 8. Olağan Genel Kurul’a kadar üç kişilik yönetim kurulu çalışmalarını yoğun şekilde yürüterek, sendika içi mücadelelere son verilmiş, örgüt güçlendirilmiştir.

TOLEYİS’İN 4-5 KASIM 1995 TARİHLERİNDE TOPLANAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU’NDA SENDİKA ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İSİM LİSTESİ:

GENEL YÖN. KUR. ASİL ÜYELERİ
1- CEMAİL BAKINDI
GENEL BAŞKAN
2- NECATİ AKTAŞ
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
3- DURMUŞ TOPRAK
GENEL SEKRETER
4- B.ALİ DÖNMEZ
GENEL MALİ SEKRETER
5- HALUK ÖZPINAR
GENEL TEŞKİLAT EĞİTİM SEKRETERİ
GENEL YÖN. KUR. YEDEK ÜYELERİ
1- KEMAL ULUBAY
2- HABİB KARAKUŞ
3- AHMET KARAGÖZOĞLU
4- MEVLÜT ÖZER
5- MEHMET ASLAN

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
1- ÖZDEMİR SALMAN
2- MEHMET ÇINAR
3- ÖMER TÜRKMEN

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
1- İSMET YILDIZ
2- ÜMİT KESKİN
3- RAMAZAN DOĞAN
4- AKIN SÖNMEZ
5- ERDAL AĞRALI
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- ŞÜKRÜ ÇAKIR
2- HALİL ÇOLPAN
3- RAFET YAMAÇ

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- ALİ YILDIRIM
2- EMİNE UÇAR
3- SELAHATTİN KURUGÜL
4- K.YILMAZ YELKEN
5- İRFAN TELKEŞ

TOLEYİS’İN 18/19 NİSAN 1998 TARİHLERİNDE TOPLANAN VIII. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA SENDİKA ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İSİM LİSTESİ:

GENEL YÖN. KUR. ASİL ÜYELERİ
1- CEMAİL BAKINDI
GENEL BAŞKAN
2- NECATİ AKTAŞ
GENEL BAŞKAN VEKİLİ
3- KEMAL ULUBAY
GENEL SEKRETER
4- BAYRAM ALİ DÖNMEZ
GENEL MALİ SEKRETER
5- AHMET KARAGÖZOĞLU
GENEL TEŞKİLAT EĞİTİM SEKRETERİ
GENEL YÖN. KUR. YEDEK ÜYELERİ
1- HABİB KARAKUŞ
2- MEHMET ASLAN
3- ATİLLA AKKAYA
4- MEVLÜT ÖZER
5- İHSAN ESEN

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
1- ÖZDEMİR SALMAN
2- HALİL ÇOLPAN
3- MUSTAFA ÖZCAN

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
1- ÜMİT KESKİN
2- ERDOĞAN DEMİR
3- YUSUF GUGUK
4- ERDAL AĞRALI
5- ORHAN BERK
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- M. ALİ ALTAY
2- ŞENOL TEKİN
3- AFET YAMAÇ

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- RAGIP ÖZKAN
2- YÜCEL CANİK
3- ENDER ÇOK
4- RAHMİ KÖSE
5- BAHRİ DURAN

TOLEYİS’İN 16-17 MART 2002 TARİHLERİNDE TOPLANAN IX. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA SENDİKA ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İSİM LİSTESİ:

GENEL YÖN. KUR. ASİL ÜYELERİ
1- CEMAİL BAKINDI
GENEL BAŞKAN
2- NECATİ AKTAŞ
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
3- HABİP KARAKUŞ
GENEL SEKRETER
4- B.ALİ DÖNMEZ
GENEL MALİ SEKRETER
5- AKIN SÖNMEZ
GENEL TEŞKİLAT EĞİTİM SEKRETERİ
GENEL YÖN. KUR. YEDEK ÜYELERİ
1- MEVLÜT ÖZER
2- MEHMET ASLAN
3- SEFER ERİM
4- İHSAN ESEN
5- ATİLLA AKKAYA

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
1- ÖZDEMİR SALMAN
2- ERDAL AĞRALI
3- NİZAMETTİN ÇELİK

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
1- MEHMET DÖNMEZ
2- CEMİL ÇİFÇİ
3- MEHMET DURMUŞ
4- DEVRİM BOZKAYA
5- ÖMER YAŞAR ERBAŞ
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- ŞENOL MANKALOĞLU
2- MUSTAFA ÇELİK
3- KAŞİF YILMAZ YELKEN

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- METİN SAV
2- TURGUT YÜKSEL
3- SUAT GÜLDEMİR
4- İBRAHİM ZAVLAK
5- ZARİF ÜRÜN

TOLEYİS’İN 21-22 MAYIS 2005 TARİHLERİNDE TOPLANAN X. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA SENDİKA ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İSİM LİSTESİ:

GENEL YÖN. KUR. ASİL ÜYELERİ
1- CEMAİL BAKINDI
GENEL BAŞKAN
2- NECATİ AKTAŞ
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI
3- HABİP KARAKUŞ
GENEL SEKRETER
4- YUSUF KUTLU
GENEL MALİ SEKRETER
5- MEVLÜT ÖZER
GENEL TEŞKİLAT EĞİTİM SEKRETERİ
GENEL YÖN. KUR. YEDEK ÜYELERİ
1- MEHMET ASLAN
2- İHSAN ESEN
3- CEMİL ÇİFÇİ
4- METİN AKAY
5- KEMAL ULUBAY

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ
1- NİZAMETTİN ÇELİK
2- MUSTAFA ÇELİK
3- SELAHATTİN KARACA

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ
1- MEHMET DURMUŞ
2- COŞKUN KAPLAN
3- MUZAFFER DÖNERTAŞ
4- HÜSEYİN BARUT
5- ÖMER YAŞAR ERBAŞ
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- SELAHATTİN AYDOĞMUŞ
2- MEHMET BAL
3- AHMET KURT

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ
1- AFAT ASLAN
2- MUSTAFA AKYOKUŞ
3- ZARİF ÜRÜN
4- RAMAZAN ÇELİK
5- MUSTAFA TİKBAŞ

TOLEYİS’İN 25-26 NİSAN 2009 TARİHLERİNDE TOPLANAN XI. OLAĞAN GENEL KURULU’NDA SENDİKA ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İSİM LİSTESİ:

Genel Başkan : CEMAİL BAKINDI
Genel Başkan Yardımcısı : NECATİ AKTAŞ
Genel Sekreter : HABİP KARAKUŞ
Genel Mali Sekreter : YUSUF KUTLU
Genel Teşk. ve Eğt. Sekr. : MEVLÜT ÖZER

GENEL DENETİM KUR.ÜYELERİ:
SELAHATTİN KARACA
MEHMET KOLBAŞI
MUSTAFA ÇELİK
GENEL DİSİPLİN KUR.ÜYELERİ:
DİNAYET AKDAŞ
HASAN SÖNMEZ
YUSUF ERBAŞ
Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help