Tzmz

KOLUMUZDA SENDKAL HAREKETN GELM VE TOLEYS

çilerin kendi kendilerine yardm amacyla kurduklar sendikalar, kötü çalma ve yaama artlarna duyulan tepkiler üzerine bina edilmi, kanl mücadeleler sonuçunda, gerek iverenler gerekse hükümetler tarafndan kabul görmülerdir. Emek sömürüsüne duyulan tepkilerden beslenen, zamanla demokratik sistemin en önemli kurumlarndan birisi olan sendikalar, siyasi demokrasi ile birlikte endüstriyel demokrasi fikrinin kabul görme mücadelesini yürütmülerdir.

Dünyadaki gelimeleri kanl mücadelelerle salanan sendikalarn, ülkemizde kabul görmesi için ciddi mücadeleler yaplmasna karlk; kanl mücadeleler yaanmam, çatma eilimi zayf, aydnlarn öncülüünde yasal mevzuatn teminat altna almasyla gelimitir.

Türk sendikaclk hareketinin en önemli parçalarndan olan ikolumuzda ki sendikal hareketin tarihsel geliimine baktmzda karmza çkan netice; Türk sendikal hareketinin öncü örgütleri arasnda bu ikolunda çalan içiler tarafndan kurulan sendikalar da yer almakta ve sendikal hareketimize paralel bir gelime gösterirken, gelimesine de katkda bulunmaktadr.

1946 ylnda cemiyet esasna göre örgüt kurma yasann kalkmas ve 1947 ylnda 5018 sayl Sendikalar Kanunu`nun kabulüyle birlikte ikolumuzda sendikalar kurulmaya balam, ikolumuz çalanlar da bu faaliyetin içinde yer almlardr.

Ülkemizde ilk sendikal örgütlenme faaliyetinde bulunanlar arasnda i kolumuzda ki çalanlarn yer almas tesadüf deildi. Çünkü, ikolumuz çalanlarnn içinde bulunduklar artlar sendikal mücadeleyi zorunlu klmtr. Çalanlarn kültür seviyesi, ekonomik ve sosyal durumlar, gelir adaletsizliinin bizzat içinde yaamalar, her türlü elencenin, lüksün içinde sefalet ücretiyle zor artlarda yaamalar, böyle bir mücadeleye vesile olmutur. Sosyal ve ekonomik gelimeleri yakndan takip etme imkanna sahip olanlardan baka türlü bir davran beklemekte düünülmezdi.

kolumuz da ilk sendika 1948 ylnda kurulan stanbul Otel, Lokanta çileri Sendikas`dr. Daha sonra aadaki sendikalar kurulmutur:

1948 ylnda zmir Garsonlar Sendikas,
1949 ylnda Ankara Lokanta ve Elence Yerleri çileri Sendikas,
1950 ylnda Bursa Lokanta, Otel ve Elence Yerleri çileri Sendikas,
1950 ylnda Mersin Otel, Lokanta ve Elence Yerleri çileri Sendikas,
1950 ylnda Adana Lokanta, Otel ve Elence Yerleri çileri Sendikas,
1950 ylnda Ereli Otel, Lokanta ve Elence Yerleri çileri Sendikas,
1951 ylnda Ayvalk Otel, Lokanta ve Elence Yerleri çileri Sendikas,
1951 ylnda Eskiehir Lokanta ve Elence Yerleri çileri Sendikas,
1951 ylnda Gaziantep Lokanta ve Elence Yerleri çileri Sendikas,
1951 ylnda zmir Otel, Lokanta ve Elence Yerleri çileri Sendikas,
1951 ylnda Turgutlu Otel, Lokanta ve Elence Yerleri çileri Sendikas,
1951 ylnda zmir Haman çileri Sendikas,
1951 ylnda Konya Otel, Lokanta ve Elence Yerleri çileri Sendikas,

1948-1951 yllar arasnda toplam 13 sendika kurularak, o yllarda çok önemli bir gelime kaydedilmitir. Öyle ki bugün dahi sendikalarn ubesinin bulunmad bölgelerde sendika kurulmutur.Mesela günümüzde ikolumuz itibariyle sendikal iyeri bulunmayan Turgutlu da sendikann kurulmu olmas o yllarda ki canll açkca ortaya çkarmaktadr.

lk sendikalama hareketi içinde yeralan i kolumuzda ki örgütler, Türkiye`de ilk defa ayn ikolundaki sendikalar bir üst teekkül etrafnda toplamak üzere harekete geçmiler ve neticeyi de almlardr. stanbul Lokanta, Otel ve Elence Yerleri çileri Sendikas idare heyeti, 15 Kasm 1950 tarihinde yapt taplantda “federasyon” kurulmas konusunu görümü ve federosyon tekili hakknda dier ehirlerdeki sendikalara yazl bavuru yaparak, birleme önerisinde bulunmutur. zmir Garsonlar, Ankara, Adana, Erzurum, Ereli, Eskiehir, skenderun, Turgutlu ve Mersin’ de kurulu bulunan Otel Lokanta ve Elence Yerleri çileri Sendikalarna yazlan yazda; " Gördüümüz lüzum üzerine kendi ikolumuz da bir federasyon kurulmasna yönetim kurulumuzca karar verilmitir. Bu husustaki mütaalalarnz bildirmenizi sayg ile rica ederim." görülerine yer verilmi, federasyon kurma çars yaplmtr. 16 Mart 1951 `de Ankara Valiliine verilen bir dilekçe ile ksaltlm ad “TOLEYS” olan ilk federasyon faaliyetlerine balamtr. Kurulan federasyonun gayeleri öyle dile getirilmitir: "Sendikalar aras kardelik ve tesanüt esaslarn tahakkuk ettirmek, içi hak ve menfaatlerini sosyal adalet prensipleri içinde aramak ve almak, Bakanlk`lar nezdinde üye sendikalar temsil etmek ve milletleraras kurulularla her türlü irtibat temin edebilmektir."

lk federasyonu kuran ikolumuz çalanlar bununla da yetinmeyerek, içilerin örgütlerini tek çat altnda toplayacak daha üst bir örgütün aray içinde olmutur. Toleyis federasyonu ve ikolumuzda ki sendikalar, 1952 ylnda Türk-`in kuruluunda etkin rol oynayarak, sendikaclk hareketimizi bu günlere tayan önemli bir örgütün faaliyete geçmesine katkda bulunmulardr. 1963 ylnda grevli toplu pazarlk düzenine geçile birlikte Konaklama ve Elence kolunda daha güçlü örgütlenmeler gerçekletirildi. Türk sendikacalk hareketinde devaml olarak öncü ve etkin bir rol üstlenen sendikalarn ikolu düzeyinde birlemeleri sendikal faaliyetleri daha etkin hale getirdi.

Türk-’e bal Oleyis’in 1960’l yllarda Genel Bakan Mukbil Zrtlolu’nun bakanlnda hzl ve sürekli büyümesi, 1970’li yllarda örgüt içi ideolojik mücadele ve parçalanmalarla zayflam ve Oleyis özellikle siyasi örütlerin de basks ile 1977 yl Eylül aynda Türk-`ten ayrlarak, DSK`e katlmtr. kolumuz sendikaclk hareketinde dönüm noktas olan bu gelimenin en önemli sonucu ; ikolundaki sendikal mücadeleleri balatmas olmutur. O günlerin siyasi havasndan etkilenen Oleyis, DSK`e geçiiyle birlikte sendikal geleceini karartm,bu geçile birlikte Oleyis`in yükselen yldz sönmü ve ideolojik çatmalarn alan haline gelen Oleyis, parçalanma sürecine girmitir.

Oleyis`in DSK`e katlmasna tepki gösteren Ege Bölge ube Bakan Cemail Baknd Oleyis yönetimince görevden alnarak cezalandrlm ve içilerin tepkileri sindirilmek istenmitir. Oleyis’in DSK’e katlmasna ve Cemail Baknd’nn görevden uzaklatrlmasna tepki gösteren içiler Cemail Baknd’nn Genel Bakanlnda, bu i kolunda meydana gelen boluu doldurmak üzere 1 Eylül 1977 tarihinde zmir`de TOLEYS sendikasn kurmulardr. Genel Merkezi zmir olmak üzere kurulan, Turizm Otel, Lokanta, Elence Yerleri çileri Sendikas’nn (TOLEYS) Müteebbis Kurucu heyeti u kiilerden olumutur.

1- CEMAL BAKINDI
2- MEHMET DACI
3- ERDOAN ÇÇEKÇ
4- HASAN TATLI
5- HAMT TOPAL
6- YAAR KOCABIYIK
7- ZZET KOPARAL
8- FEYZULLAH YACI
9- YUSUF ÇETN
10- YAAR GÜLENAY
11- DURMU TOPRAK
12- METN AKTA
13- LHAN KORKMAZ
14- KADR TOPAL
15- HALL CNER

TOLEYS kurucular kendi aralarnda görev taksimi yaparak, Genel Bakanla Cemail BAKINDI, Genel Sekreterlie Ceyhun GRGN, Genel Mali Sekreterlie Hasan TATLI’y getirmilerdir.

kinci tepki stanbul`da yaanm ve Servet SOFUOLU`nun Genel Bakanlnda 27 Austos 1977 tarihinde TOREYS ad altnda sendika kurulmutur. TOREYS’in kurucular arasnda; Esat Özada, Kasm Gül, Ahmet Toprak, skender Tunç, Mustafa Aksay, Kadir Kavural, Rza Güven, Sait Erbozkurt, Hasan Balamber yer ald ve genel bakanla Servet Sofuolu seçildi.

TOREYS’in 27 Austos 1977 tarihinde toplanan I. Olaan Genel Kurulu’nda sendika organlarna seçilenlerin isimleri aada yer almaktadr:

CRA KURULU
1- SERVET SOFUOLU
2- SMAL BÜYÜK
3- KAZIM GÜL
4- ESAT ÖZADA
5- BURHAN DURMUOLUGL
GENEL DENETM KURULU
1- NYAZ AHNKAYA
2- CELAL BEKAR
3- SKENDER TUNÇ

YÖNETM KURULU
1- AL OSMAN GÜLYAZ
2- CEML AHNCAN
3- SEMA ZAT
4- OSMAN ULUKAYA
5- CAFER USLU
6- MAHMUT SOFUOLU
7- A.ATLLA GÜLER
8- FEHM AKSU
9- MEHMET ÜLGER
10-SEYF BEKROLU
11-METN BÜYÜK
12-SEBAHATTN EMSAL
GENEL ONUR KURULU
1- SMAL TAKIN
2- NECDET ÇELK
3- COKUN UYSAL
4- NECDET HAMARAT
5- NAC GÜRSES

TOREYS’in 13.01.1979 tarihinde yaplan 2. Olaan Kongresinde sendika organna seçilenler;

CRA KURULU
1- SERVET SOFUOLU
2- CEML GDER
3- SEBAHATTN EMSAL
4- ESAT ÖZADA
5- FAK AKSAMAZ

GENEL BAKAN
GENEL SEKRETER
GNL.MAL SEKRETER
GNL.TEK.SEKR.
GNL.ET.SEKR.

GENEL YÖN.KURULU ASL ÜYELER GENEL YÖN. KURULU YEDEK ÜYELER
1- NAC GÜRSES
2- NYAZ AHNKAYA
3- KEMAL ÖZÇELK
4- KEMAL YILDIRIM
5- AHMET ALTUN
6- MAHMUT SOFUOLU
7- ATLLA GÜLER
8- AL OSMAN GÜLYAZ
9- HÜSEYN AKSU
10-MAHMUT AKSOYAK
11-HALL ARABACI
12-AKR ENER
1- REMZ ÖZMEN
2- HÜSEYN OCAK
3- HMMET KAYA
4- ABDULLAH ÖZTEPE
5- YUSUF GÜNLÜ
6- CEVAT YILMAZ
7- KERM AYGÜN
8- EVKET SEMERC
9- SADULLAH ERDEM
10-SAM KAYA
11-VAHAP AKINCI
12-ETHEM EKER


1980 ylna kadar faaliyetlerine devam eden sendikalar 12 Eylül 1980 askeri hareketi ile oluan yeni dönem de baarl olabilmek amac ile bir araya gelmeyi ve güç birliinde bulunmay hedeflemilerdir. Bu düünceden hareketle TOREYS VE TOLEYS`in birleme çalmalar balatlmtr.

zmir’de kurulu bulunan Toleyis Sendikasnn 13.08.1981 tarihinde toplanan 2. Olaan Genel Kurulu’nda TOLEYS’in Türk-’e bal TOREYS Sendikasna iltihak oybirliiyle kabul edildi.

ltihak kararnn alnd 13.08. 1981 tarihindeki genel kurul’da yaplan seçimler sonucunda Genel Bakanla Cemail Baknd, Genel Sekreterlie Ceyhun Girgin, Genel Mali Sekreterlie Hasan Tatl seçildi.

CRA KURULU
CEMAL BAKINDI
CEYHUN GRGN
HASAN TATLI

GENEL BAKAN
GENEL SEKRETER
GENEL MAL SEKRETER

CRA KURULU
CEMAL BAKINDI
CEYHUN GRGN
HASAN TATLI

GENEL BAKAN
GENEL SEKRETER
GENEL MAL SEKRETER

YÖNETM KURULU ASL ÜYELER
1- H.BRAHM DUYGULU
2- HAMT TOPAL
3- YAAR KOCABIYIK
4- MEHMET BACI
5- ZZET KOPARAL
6- RIFAT KIZILCIK
7- MUSTAFA ÇOLAK
8- MUZAFFER ÖZKAN

DENETM KURULU ASL ÜYELER
1- ÇDEM ERGNBA (AKAD)
2- ÜKRÜ ÇAKIR
3- TACETTN ACAR

ONUR KURULU ASL ÜYELER
1- HÜSEYN TOSUNLAR
2- YUSUF ÇETN
3- NAZM YOLUÇ
YÖNETM KURUL YEDEK ÜYELER
1- FEYZULLAH YACI
2- AHMET GÜLER
3- KADR TOPAL
4- NUR NCE
5- HSAN KAYA
6- ERDOAN ÇÇEKDA
7- BÜLENT ATAYUN
8- YÜCEL FDAN

DENETM KURULU YEDEK ÜYELER
1- FERT GÜLER
2- METN AKTA
3- HÜSEYN CNER

ONUR KURULU YEDEK ÜYELER
1- LHAN KORKMAZ
2- NAZIM EROL
3- HÜSEYN ÜÇER

TOLEYS’in iltihak kararndan sonra, 1 Eylül 1977 tarihinde bamsz Toleyis Sendikasn kurarak Genel Bakanlk görevini 1981 ylnn Austos ayna kadar sürdüren Cemail Baknd, 1981 ylnda Türk-`e bal Toreyis Sendikas ile Toleyis`in birlemesini salamak için Genel Bakanlk görevini brakp, içilerin birliini için Ege Bölge Bakaln kabul etmi ve 31 Austos 1981 tarihinde TOREYS Genel Bakan Servet Sofuolu ve Genel Sekreter Cemil Gider, TOREYS Ege Bölge ubesi’nde faaliyette bulunmak üzere ube Bakan Cemail Baknd, ube Sekreteri Mehmet Bac ve ube Mali Sekreteri olarak Erdoan Çiçekda’ müteebbis heyet olarak atamlardr. Bu birlemeden sonra sendikann TOREYS ismi deitirilerek, TOLEYS olmu, I. Olaan Genel Kurulu 13.6.1982 tarihinde toplanmtr.

TOLEYS’in 13.06 1982 tarihinde toplanan 1.OLAAN GENEL KURULU’nda yönetime seçilenlerin isimleri öyledir:

CRA KURULU
CEMAL BAKINDI
CEYHUN GRGN
HASAN TATLI

GENEL BAKAN
GENEL SEKRETER
GENEL MAL SEKRETER

GENEL YÖN. KURULU ASL ÜYELER
1- AL YILDIZ
2- HÜSEYN CANBAY
3- MUSTAFA ARAS
4- CAFER USLU
5- REMZ ORAL
6- AYHAN MATBU
7- AKR ENER
8- CEMAL BAKINDI
9- HULUS GÜNE
10- NYAZ ÇEVK
11- MESUT ANAYURT
12- OSMAN BAARAN

GENEL ONUR KURULU ASL ÜYELER
1- NEZAKET ÖZEL
2- EMS TEKN
3- MEHMET ÜLGER
4- HÜSEYN AKSU
5- SALMAN ÖTEEN

GENEL DENETM KUR. ASL ÜYELER
1- ABDURRAHMAN AYHAN
2- NAC GÜRSES
3- TAHSN GDER
GENEL YÖN. KURULU YEDEK ÜYELER
1- HAMD CESUR
2- OSMAN ULUKAZA
3- HÜSEYN EMSAL
4- SMET DÜKKE
5- ETHEM EKER
6- MEHMET KOM
7- NURETTN KILIÇ
8- NUR EKER
9- CEMAL ÖZDEMR
10- OSMAN AYANOLU
11- YILMAZ ÖNGE
12- ARF ÇABUK

GENEL ONUR KURULU YEDEK ÜYELER
1- KEMAL ÖZÇELK
2- MUZAFFER ACAR
3- AL TOMAK
4- RIZA DOAN
5- MEHMET AL DAITIR

GENEL DENETM KUR.YEDEK ÜYELER
1- MAHMUT SÜREN
2- AL OSMAN GÜLYAZ
3- MAHMUT SOFUOLU

TOLEYS’N 3.04.1983 TARHNDE TOPLANAN 2. OLAAN GENEL KURULU’NDA SEÇLENLERN SMLER :

CRA KURULU
CEMAL BAKINDI
CEYHUN GRGN
HASAN TATLI

GENEL BAKAN
GENEL SEKRETER
GENEL MAL SEKRETER

GENEL YÖN. KURULU ASL ÜYELER
1- SERVET SOFUOLU
GENEL BAKAN
2- SELAHATTN TAN
BAKAN VEKL
3- M.CEML GDER
GENEL SEKRETER
4- SEBAHATTN EMSAL
GENEL MAL SEKRETER
5- NECM YÜKSEL
GENEL ETM SEKRETER
6- ZÜHTÜ ÖZTÜRK ÜYE
7- NURETTN ERTURUL ÜYE
8- SATILMI DOAN ÜYE
9- HAKKI BOLAT ÜYE
GENEL YÖN. KURULU YEDEK ÜYELER
1- CEMAL EMEKSZ
2- NUR GÖKSU
3- MUSTAFA SANCAR
4- CEMAL KANSU
5- KAML AHN
6- METN GÜLYAZ
7- BEHÇET KAYHI
8- AL EN KERM
9- YUSUF ÇETN

DENETM KURULU ASL ÜYELER
1- EMEL DVAN
2- SMET YENER
3- NAC GÜRSES

DSPLN KURULU ASL ÜYELER
1- AKR ENER
2- HIDIR BOZRURT
3- NURETTN AY
4- CEML ÖZCAN
5- SEYFETTN GÜLEN
DENETM KURULU YEDEK ÜYELER
1- NECAT GÜNGÖR
2- MUSTAFA DANCAN
3- HASAN TURAN

DSPLN KURULU YEDEK ÜYELER
1- BRCAN YILMAZ
2- AHMET BAARAN
3- ERTURUL ARABACI
4- MEHMET ÜLGER
5- METN AKTA

kolumuz da örgütlü bu iki sendikann bir araya gelmesi de sendikal birlik açsndan yeterli görülmeyince birleme çalmalar i kolumuz da ki dier sendikalar nezdinde yürütüldü ve bu çalmalarn neticesinde de 19 Mart 1984 tarihinde i kolumuz da faaliyet gösteren bamsz TURZM- sendikas TOLEYS`e iltihak etti. Bu birleme ile i kolumuzda sendikal birlik TOLEYS çats altnda gerçekletirilmi oldu. 1984 ylnda ikolumuz da kurulu iki sendika vard; birisi Toleyis, dieri Tursan-.

TOLEYS’N 19.08.1984 TARHNDE 3.OLAAN GENEL KURULU YAPILDI. SENDKA ORGANLARINA SEÇLENLERN SM LSTES:

GENEL YÖNETM KURULU ASL ÜYELER

1- SERVET SOFUOLU
GENEL BAKAN
2- HÜSEYN ÜLGER
GENEL SEKRETER
3- KAYA BOZDOAN
GNL.MAL SEKRETER
4- SAM TOPAÇ
GNL.TEKLAT SEKRETER
5- CEMAL DEMRTA
GNL.ETM SEKRETER
GENEL YÖNETM KURULU YEDEK ÜYELER
1- HAMT ÖZTÜRK
2- ÖMER KADR EKEN
3- MUSTAFA SANCAR
4- NZAMETTN KOÇYT
5- ZEK ÖZGÜ

DENETM KURULU ASL ÜYELER
1- HAMT ARAS
2- REMZ KÜÇÜK
3- HASAN GÜREL

DSPLN KURULU ASL ÜYELER
1- AHMET YÖRÜK
2- HASAN DURAN
3- AHMET BEREKET OCAK
4- NHAT AKAR
5- AYDIN DEMRCAN
DENETM KURULU YEDEK ÜYELER
1- MURAT GÜRDAMAR
2- HAD BADEMBALARI
3- HASAN ERZEYBEK

DSPLN KURULU YEDEK ÜYELER
1- SADIK YAAR
2- LHAN YAZICI
3- HÜSEYN ERM
4- MAHMUT GÜZEL
5- METN AKTA

Toleyis’eiltihakla ikolunda birlik salanrken, sendika içinde ayn birlik oluturulamam ve iç mücadeleler olaanüstü genel kurulu zorunlu klmtr. 1985 ylnda toplanan olaanüstü genel kurul, sendikay 6. Olaan genel kurula kadart idare etti.

TOLEYS’N 21.07.1985 YILINDA TOPLANAN OLAANÜSTÜ GENEL KURULUNDA SENDKA ORGANLARINA SEÇLENLERN SM LSTES :

GENEL YÖN. KURULU ASL ÜYELER
1- SERVET SOFUOLU - GENEL BAKAN
2- MUSTAFA ARAS - GENEL SEKRETER
3- KAYA BOZDOAN - GENEL MAL SEKRETER
4- SELAHATTN TAN - GENEL TEKLAT SEKRETER
5- SEBAHATTN EMSAL - GENEL ETM SEKRETER
GENEL YÖN. KURULU YEDEK ÜYELER
1- MEHMET CAN
2- MECT KBAR
3- DURMU TOPRAK
4- ABBAS BEYDA
5- HASAN CELEP

DENETM KURULU ASL ÜYELER
1- NAMIK KESKN KARATA
2- SELAHATTN KARAKAYA
3- ALTIN BAL

DSPLN KURULU ASL ÜYELER
1- AHMET BEREKET OCAK
2- NAC GÜRSES
3- ÖZDEMR TOKALI
4- BRAHM ÖZTÜRK
5- ZYAEDDN LGÜN
DENETM KURULU YEDEK ÜYELER
1- RAF BASMACI
2- SADIK YAAR
3- ÖMER ALP

DSPLN KURULU YEDEK ÜYELER
1- SEHALATTN HIZEL
2- AHMET YILDIZ
3- HÜSEYN ERM
4- HASAN KARAOLAN
5- ÖMER TÜRKMEN

ltihaklarla tek çat altnda birleme çalmalar 1985 ylndan itibaren tekrar aksad ve ikolumuzda faaliyette bulunan sendika says artt ve Toleyis, Tursan-, Türk-Oleysen, Büyük Oleyis olamak üzere dört sendika faaliyette geçti.

TOLEYS 27.04.1986 YILINDA 4.OLAAN GENEL KURULU YAPILDI.

SENDKA ORGANLARINA SEÇLENLERN SM LSTES

GENEL YÖN. KURULU ASL ÜYELER
1- MUSTAFA ARAS
GENEL BAKAN
2- SELAHATTN TAN
GENEL SEKRETER
3- KEMAL ULUBAY
GENEL MAL SEKRETER
4- ÇELEB MURAT
GENEL TEKLAT SEKRETER
5- SEBAHATTN EMSAL
GENEL ETM SEKRETER
GENEL YÖN. KURULU YEDEK ÜYELER
1- AHMET ÇAVUOLU
2- KAYA BOZDOAN
3- NECAT AKTA
4- ÜKRÜ ÇAKIR
5- RAMAZAN KÖK

DENETM KURULU ASL ÜYELER
1- SELAHATTN KARAKAYA
2- ÜMT DNÇBA
3- ALTUN BAL

DSPLN KURULU ASL ÜYELER
1- ÜMT KESKN
2- HABB KARAKU
3- HASAN DURAN
4- VEZR AYTEMZ
5- NECP DEMRAL
DENETM KURULU YEDEK ÜYELER
1- TURAN AKDOAN
2- ABAN GÜNER
3- ASUMAN Ö.UÇMAN

DSPLN KURULU YEDEK ÜYELER
1- SALH BAYRAM
2- SALM AKÇAN
3- VEL MEK
4- ADNAN ARAS
5- NURETTN ERTURUL

1986 ylnda seçilen TOLEYS yönetim kurulu sendikann örgütlenmesi ve büyümesinde önemli yeri olan iletme ve iyerleri sözlemelerini imzalayarak önemli admlar atm olmasna karlk, içinin beklentilerine yeterince cevap vermemesi ve sendika gelirlerinden çok giderlerinin olmas mali krizi dourmu ve sendika içi mücadele tekrar doruk noktaya çkmtr. Sendikann o günün artlarnda mali kaynaklara kavumas iyi deerlendirilmedii gibi israf edilmesi youn eletirileri gündeme getirirken, sendikal faaliyetleri de olumsuz etkilemitir. Her eye ramen olaanüstü genel kurul yaanmadan sendikann 5. Olaan genel kurula götürülmesi baar olarak görülmütür.

TOLEYS’N 02.07.1989 TARHNDE TOPLANAN 5. OLAAN GENEL KURULU’DA SENDKA ORGANLARINA SEÇLENLERN SM LSTES

GENEL YÖNETM KURULU ASL ÜYELER
1- MUSTAFA ARAS - GENEL BAKAN
2- DURMU TOPRAK - GENEL SEKRETER
3- YAAR DURAKÇIGL - GENEL MAL SEKRETER
4- ERDEM OKUR - GENEL TEKLAT SEKRETER
5- ATLLA AKKAYA - GENEL ETM SEKRETER
(Mahkeme kararyla bir süre göreve gelen ÜKRÜ OUZ AKKOR ksa süre sonra mahkeme kararyla görevden alnd.)

GENEL YÖNETM KURULU YEDEK ÜYELER
1- NECAT AKTA
2- ADNAN DNÇEL
3- CEMAL BAKINDI
4- FEYZULLAH YACI
5- SEDAT ÇANAKÇI

DENETM KURULU ASL ÜYELER
1- OKTAY AKBALIK
2- VEL ÇMENDUR
3- ÖMER TÜRKMEN

DSPLN KURULU ASL ÜYELER
1- RAMAZAN GÜDÜL
2- HASAN DURAN
3- HALL ÖZTÜRK
4- ÜMT KESKN
5- HABB KARAKU
DENETM KURULU YEDEK ÜYELER
1- ÜKRÜ ÇAKIR
2- AHSEN AKLAF
3- UUR GÜVEN

DSPLN KURULU YEDEK ÜYELER
1- HÜSEYN KATRAK
2- ARF KOÇAK
3- N.AKF ÇELEB
4- YÜCEL FDAN
5- AHMET ERKANER

kolumuz sendikal hareketinin dönüm noktalarnda birisi de; TOLEYS’de yaanan sendikal mücadelenin 02.07.1989 tarihinde toplanan 5. Olaan Genel Kurul’a yansmas sonucunda Marmara Bölge ube Yönetim Kurulu’nun istifasna yol açmas olmutur. TOLEYS’in 5. Olaan Genel Kurulu’nda Genel Bakanla seçilen Mustafa Aras’n seçilmiliinin iptal edilmesi, ksa bir süre muhalif aday Ouz Akkor’un genel bakanlk görevini yürütmesine neden oldu ve Mustafa Aras’n mahkeme karar ile görevinin bana dönmesiyle yeni bir dönem balad. Büyük ekonomik skntlar içinde olan sendikay kurtarmak amacyla oluturulan yeni yönetim kurulu youn bir mücadele yapmak zorunda kald. Yeni Oleyis’i kuran Marmara Bölge ube eski yöneticilerinin balatt sendikal mücadele sonucunda istifa ettirilen üyeleri tekrar kazanmak, sendikann mali sorunlarn çözmek, bilinçli sendikal mücadele yapmak arzusuyla yola çkan yeni yönetim kurulundan Genel Bakan Mustafa Aras ile Genel Mali Sekreter Yaar Durakçgil’in kavgas ve istifalar Toleyis’te ikinci bir dönüm noktas yaanmaya baland.

Sendikann içinde dütüü sorunlara birde yönetim sorunu eklenince sendika kapanma noktasna geldi ve dönemin genel sekreteri Durmu Toprak, Türk-’den yardm isterken sendikann kapanma noktasna geldiini, yardm yaplmad taktirde anahtarlar teslim edeceini açklayacak kadar zor durumda olduklarn ifade etmitir.Türk-’in yardm sözü, mevcut yönetim kurulunun azami gayreti ile iyerlerinde çalanlar tekrar Toleyis’e üye olmaya balam, yönetim kurulu yedek üyeleri göreve çarlmtr. Her gecenin gündüzü olduu gibi yönetimde yaanan deiiklikte Toleyis’in yeniden douuna yol açmtr. Dönemin Ege Bölge ube Bakan Cemail Baknd’nn Genel Bakanlk görevine gelmesi, Necati Akta’n Genel Eitim Sekreteri olmas, Atilla Akkaya’nn da Genel Eitim Sekreterliinden istifa ederek, Ege Bölge ube Bakan olmas tarihsel dönüümün balangc olmutur.

19.3.1990 tarihinde göreve balayan Cemail Baknd ve yeni yönetim kurulu, mali sorunlar hat safhaya çkan sendikann problemlerini çözmek için öncelikle yaplan harcamalar ksarak çalmasna balad ve bata makam arac olmak üzere sendikaya büyük külfet getiren araçlar elden çkard. Ayn zamanda örgütlenme seferberlii balatlarak sendikann üye says artrld, toplu i sözlemelerinin yüksek batlanmas için youn çaba gösterildi. 1991 ylnda toplanan genel kurul ile sendika olaanüstü artlarn etkilerini üzerinden atarak, daha salam zeminde faaliyet yapacak düzeye ulat. Toleyis’in tarihindeki en uzun ve etkili grevler bu dönemde gerçekletirildi. USA ve HLTON bata olmak üzere içilere haklarnn verilmedii her yerde grev uygulamasna gidilmi ve o yllarn en yüksek ücret zamm alnarak toplu i sözlemeleri batlanmtr.

5. Olaan Genel Kurul’dan sonra seçilen Yönetim Kurulu, sendikann mali sorunlarn çözdüü gibi, gayrimenkuller alarak kendi binalarnda oturan, tekilat yaps güçlü sendika amacna ulamada önemli admlar atlmtr. Olanüstü Kongrelere gitmeden 6. Olaan Genel Kurula sendika tanm, örgütlenme çalmalarnn hzland, yüksek zaml sözlemelerin batland bir dönem yaanmtr. TOLEYS ikolunun en büyük sendikas olurken, ikolunda tekrar sendikal mücadele yaanmasna yol açan gelimeler oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle birlikte faaliyetleri durdurulan MSK`e bal Türk- Oleysen sendikas faaliyetlerinin serbest braklmasyla çalmalarna balad. Yeterli aktif üyeye sahip olamayan fakat kat üzerinde yüksek üye kayd olan Türk- Oleysen, Tursan- sendikasna iltihak karar ald ve bu iltihak ile Tursan- sendikas kat üzerinde yetki barajn aarak, ikolunda yetkili sendika oldu. 1988 ylnda tekrar ikiye düen sendika says 1990 ylnda tekrar artt, Toleyis’ten ayrlan bir grup sendikac Yeni Oleyis sendikasn kurdu. Ayrca Müzik-sen ad altnda bir sendika daha faaliyete geçti. Bu gelimeler çalanlarn birlikteliini tekrar bozduu gibi, sendikalararas mücadeleleri gündeme getirdi ve fayda yerine hep içilere zarar verdi. 12 Eylül ihtilaliyle faaliyetleri durdurulan Oleyis sendikas faaliyetlerinin serbest braklmasyla birlikte çalmalarna balad ve Yeni Oleyis sendikas, DSK Oleyis’e iltihak etti. 1992 yl içinde Oleyis de olmak üzere ikolumuzda sendika says dörde yükseldi. Tekrar faaliyete geçen Oleyis’in yeterli çounlua sahip olmamas, fakat 1980 sonrasnda içilerden kesilen aidatlarn faizleriyle birlikte sendikaya verilmesiyle büyük bir mali güce ulaan Oleyis, yeni bir sendikal mücadeleyi gündeme getirdi. Bu gelimeler iki önemli sonuç dourdu; ilk olarak, ekonomik sknt içersinde olan Tursan- 1980 sonras faaliyetleri durdurulan ve yeniden faaliyetlerine balayan Oleyis sendikasna katlma karar alarak, ekonomik problemlerini çözme yolunu tercih etti, Oleyis sendikas ise Tursan-`i bünyesine kabul ederek yetki barajn kat üzerinde geçmi oldu. kincisi, Oleyis sendikasnn örgütlenme faaliyetlerini sendikal iyerlerini tercih ederek balatmas olmutur. Bu gelimede tekrar sendikalararas mücadeleyi gündeme getirdi. Yüzbinlerce sendikasz ve sigortasz içi dururken Toleyis’in örütlü yerlerine saldrmay taktik olarak benimseyen Oleyis ksa sürede tükendi, yaamak için mücadele veren sendikaya dönütü. Yllar sonra bu politikay belirleyen Oleyis genel bakan “örgütlenmede taktik hata yaptk” diyerek bu tesbiti dorulam oldu.

TOLEYS`N 6.OLAAN GENEL KURULU 16-17 KASIM 1991 TARHLERNDE TOPLANDI. SENDKA ORGANLARINA SEÇLENLERN SM LSTES :

GENEL YÖN. KURULU ASL ÜYE.
1- CEMAL BAKINDI
GENEL BAKAN
2- DURMU TOPRAK
GENEL SEKRETER
3- ERDEM OKUR
GENEL MAL SEKRETER
4- NECAT AKTA
GENEL TEKLAT SEKRETER
5- B.AL DÖNMEZ
GENEL ETM SEKRETER
GENEL YÖN. KURULU YEDEK ÜYELER
1- ATLLA AKKAYA
2- MEHMET KORKMAZ
3- HALUK ÖZPINAR
4- HSAN ESEN
5- ADNAN DNÇEL

DENETM KURULU ASL ÜYELER
1- ÖMER TÜRKMEN
2- CEVDET ÖZDEMR
3- OKTAY AKBALIK

DSPLN KURULU ASL ÜYELER
1- HASAN DURAN
2- ÜMT KESKN
3- ÜKRÜ ÇAKIR
4- RAMAZAN GÜDÜL
5- SERDAR YELÇMEN
DENETM KURULU YEDEK ÜYELER
1- HASAN CÖMERT
2- YUSUF AHN
3- CHAN EKNC

DSPLN KURULU YEDEK ÜYELER
1- SEFA AYHAN
2- UUR GÜVEN
3- M.AKF ÇELEB
4- TAYFUR ALKAN
5- M.HLM GÜNER


kolundaki sendikal mücadeleye ramen TOLEYS’in 6. Olaan Genel Kurul’dan sonra sendikann tüzel kiilii güçlendirilmi, seçilen Yönetim Kurulu sendikann hedeflerini büyüterek çalmalarna balamtr. En önemli hedeflerden olan kendi binalarnda faaliyette bulunma hedefine önemli ölçüde ulalm, sendikal örgütlenmede baarl bir dönem geçirilmitir. Sendika içi mücadelelerin bu dönemde tekrar ortaya çkmasyla sendikann hizmetlerinde aksamalar görülmü ve 7. Olaan Genel Kurul’a iki ayr listeyle girme çalmalarnn olmas iç huzuru bozmutur.

TOLEYS 28-29 MAYIS 1994 YILINDA 7. OLAAN GENEL KURULU YAPILDI.
SENDKA ORGANLARINA SEÇLENLERN SM LSTES

GENEL YÖN. KUR. ASL ÜYELER
1- CEMAL BAKINDI
GENEL BAKAN
2- DURMU TOPRAK
GENEL SEKRETER
3- B.AL DÖNMEZ
GENEL MAL SEKRETER
4- HALUK ÖZPINAR
GENEL TEKLAT SEKRETER
5- MUSTAFA AVAN
GENEL ETM SEKRETER
GENEL YÖN. KUR.YEDEK ÜYELER
1- NAZM MEMÇ
2- MEHMET ASLAN
3- AHMET KARAGÖZOLU
4- BORA ÇEMECLER
5- ÜKRÜ ÇAKIR

DENETM KURULU ASL ÜYELER
1- CEVDET ÇAPAR
2- ÖMER TÜRKMEN
3- KAML AKKU

DSPLN KURULU ASL ÜYELER
1- RAMAZAN DACI
2- AL ATALAY
3- ERKAN ÖZATK
4- NYAZ ÇATALTEPE
5- ERF ÇIRAKOLU
DENETM KURULU YEDEK ÜYELER
1- KERM SAYAR
2- RUH HAZAN
3- MEHMET KOLBAI

DSPLN KURULU YEDEK ÜYELER
1- FAZLI AYTAÇ
2- AHMET KURT
3- AL YILDIRIM
4- M.KEMAL ÖZNEHR
5- EYÜP DEMRYÜREK

TOLEYS’in 7. Olaan Genel Kurulu, bir önceki dönemin iç mücadelelerin dorua çkt, iki ayr listenin yart bir Genel Kurul oldu. Seçim sonuçlarnn iki listede yer alan üyelerden olumas, Genel Kurul sonrasna mücadeleleri tamtr. Bu nedenle Olaanüstü Genel Kurul, gündeme gelmi ve 1995 ylnda olaanüstü genel kurul toplanmtr. Bu olaanüstü genel kurul’da 2821 sayl Sendikalar Kanunu’nda yaplan deiikliklere göre anatüzük tadil edilmi ve Necati Akta yönetime seçilirken, Mustafa Avan yönetime aday olmamtr. Bu kongreden sonrada arzu edilen iç huzur salanamam ve huzursuzluun kayna olarak bilinen baz bölge ube ve ube yöneticilerinden sonra genel sekreter Durmu Toprak ile genel tekilat sekreteri Haluk Özpnar’da istifa etmek zorunda kalmlardr.1996 ylnn Mays ayndan itibaren sendika üç kiiden oluan yönetim kuruluyla idare edilmi ve 8. Olaan Genel Kurul’a kadar üç kiilik yönetim kurulu çalmalarn youn ekilde yürüterek, sendika içi mücadelelere son verilmi, örgüt güçlendirilmitir.

TOLEYS’N 4-5 KASIM 1995 TARHLERNDE TOPLANAN OLAANÜSTÜ GENEL KURULU’NDA SENDKA ORGANLARINA SEÇLENLERN SM LSTES:

GENEL YÖN. KUR. ASL ÜYELER
1- CEMAL BAKINDI
GENEL BAKAN
2- NECAT AKTA
GENEL BAKAN VEKL
3- DURMU TOPRAK
GENEL SEKRETER
4- B.AL DÖNMEZ
GENEL MAL SEKRETER
5- HALUK ÖZPINAR
GENEL TEKLAT ETM SEKRETER
GENEL YÖN. KUR. YEDEK ÜYELER
1- KEMAL ULUBAY
2- HABB KARAKU
3- AHMET KARAGÖZOLU
4- MEVLÜT ÖZER
5- MEHMET ASLAN

DENETM KURULU ASL ÜYELER
1- ÖZDEMR SALMAN
2- MEHMET ÇINAR
3- ÖMER TÜRKMEN

DSPLN KURULU ASL ÜYELER
1- SMET YILDIZ
2- ÜMT KESKN
3- RAMAZAN DOAN
4- AKIN SÖNMEZ
5- ERDAL ARALI
DENETM KURULU YEDEK ÜYELER
1- ÜKRÜ ÇAKIR
2- HALL ÇOLPAN
3- RAFET YAMAÇ

DSPLN KURULU YEDEK ÜYELER
1- AL YILDIRIM
2- EMNE UÇAR
3- SELAHATTN KURUGÜL
4- K.YILMAZ YELKEN
5- RFAN TELKE

TOLEYS’N 18/19 NSAN 1998 TARHLERNDE TOPLANAN VIII. OLAAN GENEL KURULU’NDA SENDKA ORGANLARINA SEÇLENLERN SM LSTES:

GENEL YÖN. KUR. ASL ÜYELER
1- CEMAL BAKINDI
GENEL BAKAN
2- NECAT AKTA
GENEL BAKAN VEKL
3- KEMAL ULUBAY
GENEL SEKRETER
4- BAYRAM AL DÖNMEZ
GENEL MAL SEKRETER
5- AHMET KARAGÖZOLU
GENEL TEKLAT ETM SEKRETER
GENEL YÖN. KUR. YEDEK ÜYELER
1- HABB KARAKU
2- MEHMET ASLAN
3- ATLLA AKKAYA
4- MEVLÜT ÖZER
5- HSAN ESEN

DENETM KURULU ASL ÜYELER
1- ÖZDEMR SALMAN
2- HALL ÇOLPAN
3- MUSTAFA ÖZCAN

DSPLN KURULU ASL ÜYELER
1- ÜMT KESKN
2- ERDOAN DEMR
3- YUSUF GUGUK
4- ERDAL ARALI
5- ORHAN BERK
DENETM KURULU YEDEK ÜYELER
1- M. AL ALTAY
2- ENOL TEKN
3- AFET YAMAÇ

DSPLN KURULU YEDEK ÜYELER
1- RAGIP ÖZKAN
2- YÜCEL CANK
3- ENDER ÇOK
4- RAHM KÖSE
5- BAHR DURAN

TOLEYS’N 16-17 MART 2002 TARHLERNDE TOPLANAN IX. OLAAN GENEL KURULU’NDA SENDKA ORGANLARINA SEÇLENLERN SM LSTES:

GENEL YÖN. KUR. ASL ÜYELER
1- CEMAL BAKINDI
GENEL BAKAN
2- NECAT AKTA
GENEL BAKAN YARDIMCISI
3- HABP KARAKU
GENEL SEKRETER
4- B.AL DÖNMEZ
GENEL MAL SEKRETER
5- AKIN SÖNMEZ
GENEL TEKLAT ETM SEKRETER
GENEL YÖN. KUR. YEDEK ÜYELER
1- MEVLÜT ÖZER
2- MEHMET ASLAN
3- SEFER ERM
4- HSAN ESEN
5- ATLLA AKKAYA

DENETM KURULU ASL ÜYELER
1- ÖZDEMR SALMAN
2- ERDAL ARALI
3- NZAMETTN ÇELK

DSPLN KURULU ASL ÜYELER
1- MEHMET DÖNMEZ
2- CEML ÇFÇ
3- MEHMET DURMU
4- DEVRM BOZKAYA
5- ÖMER YAAR ERBA
DENETM KURULU YEDEK ÜYELER
1- ENOL MANKALOLU
2- MUSTAFA ÇELK
3- KAF YILMAZ YELKEN

DSPLN KURULU YEDEK ÜYELER
1- METN SAV
2- TURGUT YÜKSEL
3- SUAT GÜLDEMR
4- BRAHM ZAVLAK
5- ZARF ÜRÜN

TOLEYS’N 21-22 MAYIS 2005 TARHLERNDE TOPLANAN X. OLAAN GENEL KURULU’NDA SENDKA ORGANLARINA SEÇLENLERN SM LSTES:

GENEL YÖN. KUR. ASL ÜYELER
1- CEMAL BAKINDI
GENEL BAKAN
2- NECAT AKTA
GENEL BAKAN YARDIMCISI
3- HABP KARAKU
GENEL SEKRETER
4- YUSUF KUTLU
GENEL MAL SEKRETER
5- MEVLÜT ÖZER
GENEL TEKLAT ETM SEKRETER
GENEL YÖN. KUR. YEDEK ÜYELER
1- MEHMET ASLAN
2- HSAN ESEN
3- CEML ÇFÇ
4- METN AKAY
5- KEMAL ULUBAY

DENETM KURULU ASL ÜYELER
1- NZAMETTN ÇELK
2- MUSTAFA ÇELK
3- SELAHATTN KARACA

DSPLN KURULU ASL ÜYELER
1- MEHMET DURMU
2- COKUN KAPLAN
3- MUZAFFER DÖNERTA
4- HÜSEYN BARUT
5- ÖMER YAAR ERBA
DENETM KURULU YEDEK ÜYELER
1- SELAHATTN AYDOMU
2- MEHMET BAL
3- AHMET KURT

DSPLN KURULU YEDEK ÜYELER
1- AFAT ASLAN
2- MUSTAFA AKYOKU
3- ZARF ÜRÜN
4- RAMAZAN ÇELK
5- MUSTAFA TKBA

TOLEYS’N 25-26 NSAN 2009 TARHLERNDE TOPLANAN XI. OLAAN GENEL KURULU’NDA SENDKA ORGANLARINA SEÇLENLERN SM LSTES:

Genel Bakan : CEMAL BAKINDI
Genel Bakan Yardmcs : NECAT AKTA
Genel Sekreter : HABP KARAKU
Genel Mali Sekreter : YUSUF KUTLU
Genel Tek. ve Et. Sekr. : MEVLÜT ÖZER

GENEL DENETM KUR.ÜYELER:
SELAHATTN KARACA
MEHMET KOLBAI
MUSTAFA ÇELK
GENEL DSPLN KUR.ÜYELER:
DNAYET AKDA
HASAN SÖNMEZ
YUSUF ERBA
Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help