26/10/2010 alma Dnyas Raporu 2010 ILO i gc piyasasndaki uzun sreli durgunluun birok lkedeki toplumsal grnm daha da ktletireceini syledi

Uluslararas Çalma Örgütü’nün (ILO) aratrma departman tarafndan yeni yaymlanan rapora göre “i gücü piyasasndaki uzun süreli durgunluk” birçok ülkedeki toplumsal görünümü gittikçe kötületirmektedir.

“Çalma Dünyas Raporu 2010-bir krizden dierine mi?” eklinde isimlendirilen çalma krizde geçen üç seneden sonra küresel ekonominin büyümeye baladn ve özellikle de Asya ve Latin Amerika’daki yükselen ekonomilerde ve dier baz ülkelerde cesaret verici istihdam iyileme oranlar görüldüünü onaylamaktadr.

Ancak, ILO’nun Emek Çalmalar için Uluslararas Enstitüsü’nün raporunda bu konuda öyle bir uyarda bulunulmutur: “Bu önemli kazanmlara ramen…birçok ülkede istihdam konusu üzerinde yeni bulutlar olumaya balam ve gelecee dair olaslklar kötülemeye balamtr.”ILO çalmas, mevcut politikalarn sürdürülmesi halinde istihdamdaki iyilemenin kriz öncesi duruma gelebilmesinin, bundan bir yl önce hedeflenen 2013 yl yerine, 2015 ylna erteleneceini söylemektedir.Ayn zamanda, raporda, yükselen ve gelimekte olan ülkelerdeki istihdam büyürken bu ülkelerdeki 8 milyonun üzerinde yeni iin de kriz öncesi seviyelerine dönmeye ihtiyaç duyduu ifade edilmitir.

ILO raporunda, “igücü piyasasndaki durgunluk uzadkça, i arayanlar yeni i bulmak için daha da fazla zorlanacaktr” denmitir. “Verileri bizde mevcut olan 35 ülkedeki i arayanlarn yaklak olarak yüzde 40’ bir yldan uzun bir zamandr isizdir ve bu kiiler önemli oranda demoralize olma, kendini deersiz hissetme ve ruhsal salk problemleri yaama riski altndadrlar. Daha da önemlisi, genç insanlar orantsz bir ekilde isizliin hedefi olmaktadrlar.”ILO Genel Müdürü, Juan Somavia, “Doruluk krizden çkma yolunda bizim klavuzumuz olmaldr” demitir. “Eer insanlar çekilen acnn herkes tarafndan eit olarak paylaldn görürse zor seçimleri anlayabilir ve kabul edebilir. Hükümetler mali piyasalarn talepleri ile vatandalarn ihtiyaçlar arasnda seçim yapmak zorunda kalmamaldr. Mali ve toplumsal istikrar birlikte salanmaldr. Dier türlü, sadece küresel ekonomi deil toplumsal ballk da riske atlm olur.”

150 ülkeden elde edilen verilere dayanan ILO’nun yeni çalmasnn anahtar bulgularndan bazlar:

• Birçou gelimi ekonomiler olmak üzere en az 25 ülkede mali ve ekonomik krize bal toplumsal huzursuzluk olaylar rapor edilmitir. Baz iyileme gösteren, yükselen ekonomilerde ücret seviyeleri ve çalma koullar konusunda toplumsal huzursuzluk olaylar kaydedilmitir.

• 2009 yl sonunda pozitif istihdam büyümesi yaayan birçok ülke imdi i iyilemesi konusunda zayflamaktadr. Ayn zamanda, raporda, veri elde edebildikleri ülkelerde 2009 yl sonunda, i arayan 4 milyondan fazla kiinin i aramay brakt açklanmaktadr.

• Veri elde edilebilen 82 ülkenin dörtte üçünden fazlasnda, insanlarn yaam kalitelerinden ve yaam standartlarndan memnuniyet oranlar, 2006 ylndaki benzer verilere göre 2009 ylnda dümütür.

• 83 ülkenin 46’snda ii olan kiiler içerisinde dahi adaletsizlik olduu düüncesinden dolay hissedilen memnuniyet orannda düü gözlemlenmitir.

• 72 ülkenin 36’snda insanlar kriz öncesine göre hükümetlere daha az güven duymaktadr.

Çalmada, 13 Eylül’de Oslo’da büyüme önündeki engelleri, istihdam ve toplumsal birlii tartma amacyla yaplan ve tarihi bir buluma olan ILO- Uluslararas Para Fonu (IMF) konferansnda ortaya konulan sonuçlar destekleyecek yeni kantlar sunulmutur. Çalma verileri, istihdam yaratlmasn ekonomik iyilemenin merkezine koyan ve düük enflasyon ve iyi mali önlemlerin yan sra tam istihdam anahtar makroekonomik amaç olarak belirleyen Konferans çarsnn uygulanmasnn aciliyetinin altn çizmitir.

Uluslararas Enstitü’nün Müdürü ve ayn zamanda raporun bayazar olan Raymond Torres, küresel ekonomi içerisindeki ülkelerin yüz yüze kald iç karartc tablonun iki nedene dayanarak açklanabileceini söylemitir: “Birincisi, daha derin krizleri engelleyecek olan ve ekonomik canllk yaratlmasna yardmc olacak olan mali uyarc önlemler, iyilemenin varsa bile hala çok zayf olduu ülkelerde geriye çekilmektedir.” “kinci ve daha önemli olan faktör ise krizin temel nedeninin henüz gerei gibi ortadan kaldrlmam olmasdr.”
>Raporda, “Mutlak gelimi ülkelerdeki özel borçlanmaya dayal büyüme ile yükselen geni ekonomilerdeki ihracata dayal büyümenin bir arada var olmas dünya ekonomisinin Ail topuu olarak kantlanmtr.” Emek kazanc verimlilik gelimeleri tarafndan ayarlanandan daha az miktarda büyümeye devam ettii sürece iyileme krlgan durumda kalacak ve mali sistem ilevsiz kalacaktr.

ILO çalmas ksa vadede i yaratmn canlandracak ve gelecekte daha iyi kalitede ekonomik büyüme salayacak olan üç yönlü bir krizden çk yaklam sunmaktadr. Bu yaklam, öncelikle, iyileme olay boyunca, uzun vadede isizliin büyüme riskini, daha fazla yapsal kayt d riskini ve yeteneklerin doru yönlendirilememesi risklerini azaltmak için i odakl politikalarn güçlendirilmesini salamaldr. Bu önlemler iyi tasarlanm aktif emek piyasas politikalarn, güvencesiz gruplar (özellikle de gençleri) desteklemek için belirlenen önlemleri, iyilemenin yaand ülkelerde iyilemenin ihtiyaçlarna göre eitim politikalarn ve istihdam odakl toplumsal korumay içerir. Rapor, bu önlemlerin dünyann farkl bölgelerinde nasl baarl bir ekilde kullanldna ve bunun devlet kasasna da çok büyük bir yük getirmediine dair somut örnekler vermektedir. Onlar, uzun vadede emek piyasas katlmn ve i kalitesini desteklemekte ve böylece kamu harcamalarndaki basky azaltmakta ve daha fazla gelir salamaktadrlar.

kinci destek politikas, ödemeler dengesi fazla veren ülkelerde ücretler ile üretim kazançlar arasndaki yakn ilikiyi ilerletmek olabilir ki bu hem ödemeler dengesi fazla veren hem de d ödemeler dengesi açk veren ülkelerdeki sürdürülebilir i yaratmn hzl bir ekilde artracaktr. Çalma göstermitir ki böyle bir önlem, bütün ülkelerdeki büyümeyi desteklemekte döviz kuru deiikliinden daha etkili olacaktr.
Ve üçüncüsü, birikimlerin daha verimli yatrmlara yönlendirilmesine ve daha salam ilerin yaratlmasna izin verecek olan düzgün bir mali reformu gerektirmektedir.
Çalma Dünyas Raporu ILO Emek Çalmalar için Uluslararas Enstitüsü tarafndan her yl yaymlanmaktadr ve rapor emek piyasasnn mevcut durumunun bir deerlendirmesini sunmaktadr.

Çalma Dünyas Raporu 2010: Bir Krizden Dierine mi?

Mali krizin balamasndan üç yl sonra, dünya ekonomisi ekonomik bir büyüme yaamaya ve hatta özellikle de Asya ve Latin Amerika’daki baz ülkelerde istihdam iyilemesi konusunda cesaret verici iaretler görülmeye baland.

stihdam Görüntüsü Bugünlerde Kötületi

Bununla birlikte, bu önemli gelimelere ramen, istihdam üzerinde yeni kara bulutlar olumaya balam ve gelecee yönelik olaslklar önemli ölçüde kötülemitir. Gelimi ekonomilerde, istihdam orannn kriz öncesi seviyeye geçen senenin Çalma Dünyas Raporu’nda (Bölüm 1) tahmin edilen 2013 senesi yerine 2015 senesinde ulaabilecei tahmin edilmektedir. Yükselen ve gelimekte olan ülkelerde ise, geçen senenin raporunda öngörüldüü gibi, istihdamn kriz öncesi seviyeye bu sene bile ulaabilecei tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, bu ülkelerde hala 8 milyonun üzerinde i says gittikçe artan i gücü ile bulumay beklemektedir (Tablo 1). 2009 yl sonunda istihdam büyümesinin olumlu olduu dier birçok ülkede ise son eilimler i iyilemesinde bir zayflk yaandn ve hatta bazlarnda “çifte düü” meydana geldiini göstermektedir.

gücü piyasasndaki durgunluk süresi uzadkça i arayanlarn yeni i bulma olanaklar da zorlaacaktr. Verilerin mevcut olduu 35 ülkede, i arayanlarn yaklak olarak %40’ bir yldan fazla bir süredir isizdir ve bu nedenle de bu kiiler önemli ölçüde demorolize olma, kendini deersiz hissetme ve ruhsal salk problemleri yaama riski altndadrlar. Daha da önemlisi, gençler orantsz bir ekilde isizliin hedefi olmakta ve onlarn bulduu iler de genellikle güvencesiz çalma kapsamna girmekte ve ayrca onlarn yeteneiyle de alakasz iler olmaktadr. gücü piyasas çok uzun bir zamandr bunalmda olduu için birçok isiz insan cesaretini kaybetmekte ve igücü piyasasn tamamen terk etmektedir. Bilgi edinebildiimiz ülkelerde 2009 yl sonu itibariyle 4 milyona yakn kii i aramay çoktan brakmtr.

…mali kemer skma politikalarna yansm ve dorusu krizin temel nedenleri henüz gerektii gibi ortadan kaldrlmamtr

Bu kötü tablonun arkasnda yatan neden iyilemeyi balatmakta kritik önemde olan mali tevik önlemlerinin iptal ediliyor olmasdr. Yatrmclarn meydana gelecek olan açklar kapatacak fonlar salama konusundaki isteksizliini göz önünde tutan hükümetler, daha büyük kamu açklarnn olumasndan endielenmektedir. Raporda analiz edilen ülkelerin çounluunda mali politikalar kemer skma politikalarna dönütürülmütür ve eer ki bu politikalar kötü bir ekilde tasarlanmsa i krizlerinin daha da uzun süreli olmasna neden olacaktrlar.

kinci ve daha önemli olan faktör ise, krizin temel nedenlerinin henüz gerektii ekilde ortadan kaldrlmam olmasdr. Mutlak gelimi ülkelerdeki özel borçlanmaya dayal büyüme ile yükselen geni ekonomilerdeki ihracata dayal büyümenin bir arada var olmas dünya ekonomisinin Ail topuu olarak kantlanmtr. Mali kriz balamadan önce, emek gelirleri verimlilik kazançlar tarafndan ayarlanandan daha az miktarda büyümü ve bu nedenle de gelir eitsizlikleri artmtr. Bu durum, Birleik Devletler ve baz Avrupa ülkeleri gibi mutlak gelimi ekonomilere sahip ülkelerde aileleri ev ve tüketim ihtiyaçlarn karlayabilmeleri için borç almaya zorlamaktadr ve bunun nedeni de ilevsiz mali sistemin var olmasdr. Almanya gibi dier gelimi ülkelerde ve Çin gibi yükselen ülkelerde büyüyen eitsizlikler nispeten lml iç talep büyümesine dönümektedir. Fakat bu, daha yüksek ihracat tarafndan yüksek harcamalarn olduu borç ekonomilerine kar ar bastrlmaktadr. Özel borç balonu küresel mali krizin ata ile patlam ve yerine bir süre için büyümenin motor gücü olarak kamu borçlar geçmitir. Buna ramen, ekonomiyi canlandrmak için gerçekleen kamu borçlanmasndaki artn da bir snr vardr.

Krizden tamamyla çklabilmesi için hem gelir eitsizliklerinin hem de ilevsiz mali sistemin doru bir ekilde tespit edilmesi hayati önem tamaktadr.

Fakat krizden tamamyla çklabilmesinin bir yolu vardr, ilk olarak i merkezli mali destek gerekmektedir…

stihdamdaki görüntüyü gelitirmek halen mümkündür. Rapor, her iki taraf da güçlendirecek üç yönlü bir yaklamn anahtar rolü hakknda kantlar ortaya koymutur. lk olarak, uzun vadeli isizliin artmas ve daha fazla kayt d alann olumas riskini azaltmak amacyla i merkezli politikalarn güçlendirilmesi arttr. yi tasarlanm aktif igücü piyasas politikalar, i bölümü anlamalar ve bata gençler olmak üzere savunmasz konumdaki gruplar destekleme amaçl önlemler bu balamda düünülebilir.

Rapor bu önlemlerin dünyann farkl bölgelerinden baar ile uygulandn ve devlet hazinesine de çok büyük bir yük getirmediini göstermitir. Dahas, daha uzun vadede önlemler igücü piyasasna katlm ve i kalitesini destekleyerek kamu harcamalarnn azaltlmas için frsat yaratabilir ve daha fazla gelir yaratlmasn salayabilir. Sonuçta, hastalkl bir ekilde planlanm kemer skma politikalarnn izlenmesi durumunda oluacak olandan daha düük seviyede bir kamu aç ortaya çkarlabilecektir (Bölüm 3).

…ikinci olarak yükselen ekonomilerdeki ve dier ödemeler dengesi fazla veren ülkelerdeki gelir yönlendirmeli büyüme…

kinci destek politikas, borç yönlendirmeli büyümeden ayrlma ve hem ödemeler dengesinde fazla veren hem de d ödemeler dengesinde açk veren ülkelerde sürdürülebilir i yaratm için olanaklar yaratma amacyla ödemeler dengesi fazla veren ülkelerde gelir yönlendirmeli büyümedir. Rapor göstermitir ki ödemeler dengesi fazla veren ülkelerde, içi gelirleri ile verimlilikteki art arasnda yakn bir iliki kurulduunda bu ülkelerdeki isizlik oran dümekte fakat acil açk problemleri ile kar karya kalnmaktadr (Bölüm4). Bu dünya ekonomisinin yeniden dengelenmesinde kur deiiklii yaplmasndan daha etkili olmaktadr. Aslnda, gelir liderliindeki stratejiler sadece toplam talebi desteklemekle kalmyor ayrca daha geni iç pazarlarn olumasn ve sürdürülebilir iletmeler için yeni i frsatlar yaratlmasn salayacaktr.

Gelir yönlendirmeli büyüme toplu pazarlk ve sosyal diyalogu güçlendirme çabalarna, içilerin yararna sosyal güvenlik sistemlerine olduu kadar iyi tasarlanm asgari ücret politikalarna da baldr. Brezilya ve Hindistan gibi ülkeler bunun nasl baarlabileceini göstermitir.

…ve üçüncüsü, mali reform

Uluslararas Ödemeler Bankas’nn 2009 Yllk Raporu’nda belirtildii gibi “bir mali kriz tbbi bir hastalk ile çok büyük benzerlik tar. Her iki durumda da bir çare bulmak için hastaln nedenlerini tespit ve tedavi etmek gerekmektedir.” u bir gerçek ki, buna ramen, reformlar imdiye kadar “hastaln nedenlerini” ortadan kaldrmada baarsz olmutur.

Sonuç olarak, bankalarn derinlikli reformlar yaplmakszn paraca desteklenmesi ciddi bir “ahlaki tehlike” problemi yaratmtr. Gelimi ülkelerde reel ekonomiye verilen kredi miktar dümütür. iyiletirmesi için merkezi önemde olan fakat yatrm ve kiralama planlar için bankalara bal olan küçük iletmeler için durum daha da endie verici bir haldedir. Yükselen ve gelien ülkeler de reel ekonomiyi istikrarszlatrma eilimindeki uçucu sermaye akmlarndan etkilenmektedir.

Uluslararas platformda tartlanlar da dahil olmak üzere mali sistemlerde reformlar yaplarak birikimler verimli yatrmlara yönlendirilebilinir ve i frsatlar daha istikrarl hale getirilebilinir (Bölüm 5). Bu önlemler, mali faaliyetlere vergi uygulanmas gibi hem ulusal hem de uluslararas faaliyetleri kapsamaldr. Mali reformlar ve yükselen kiralama bedellerinin gerektirdii geçi dönemi özellikle de mali konularda baz endielerin ifade edilmesine neden olmaktadr. Buna ramen, mali reformlarn uzun vadede reel ekonomi ve toplum için yarataca fayda daha büyük önemdedir.

Toplumsal birlik risk altnda

zlenecek politika tartmalarnda toplumsal birlik daha öncelikli bir konuma getirilmelidir. lk dikkat edilmesi gereken konu istihdamn ve toplumsal endielerin dikkate alnd duygusunu yaratabilmektir. Buna ramen, strateji daha az kapsayc olursa devam eden toplumsal birlik garanti altna alnamaz.
Özellikle de i kayplarnn en yüksek olduu ülkelerde (Tablo 2), toplumsal yapda var olan bozulmann daha da büyümekte olduu çoktan tespit edilmi bir durumdur. Örnein, 2009 ylnda, bilgi alnabilen 82 ülkenin dörtte üçünden fazlasnda bireylerin yaam kalitesi ve yaam standartlarnn dütüü algs olutuu görülmütür. Bu ülkelerde isizlik oran dier ülkelere oranla 3 puan artmtr. i olanlarn arasnda dahi iten memnuniyet oran önemli derecede dümütür-veri elde edilebilen 73 ülkenin üçte ikisinde iten duyulan memnuniyet 2009 ylnda düü göstermitir. Kriz öncesine göre adaletsizlik duygusunun büyümesi (83 ülkenin 46’snda) ve hükümetlere daha az güven duyulmas (72 ülkenin 36’snda) artc bir durum deildir. Rapor göstermitir ki daha yüksek isizlik ve gelir dalmndaki eitsizliin büyümesi durumlar toplumsal yapdaki bozulma göstergeleri için önemli belirleyicilerdir (Bölüm 2). Tersine, ekonomik büyümenin kendisi toplumsal yap göstergelerinin arkasndaki önemli faktörlerden biri deildir. Bu sonuç, ILO Küresel Sözlemesi tarafndan desteklenen i odakl faaliyetin önemini daha da güçlendirmektedir.

Özet olarak, i odakl bir stratejinin benimsenmesi bir taraftan krizden sürdürülebilir bir çk salarken bir taraftan da toplumsal birliktelii güçlendirecektir. Bu, uzun dönemli isizlik ile mücadeleye iyi bir ekilde tasarlanm mali destek verilmesini, içi gelirleri ile verimlilik art arasndaki ba güçlendirmek için çaba harcanmasn ve reel ekonominin ihtiyaçlarna yönelik mali reformlar planlanmasn gerektirir. Birçok gözlemcinin vurgulad gibi, kriz dengelenmi bir küresel ekonominin kurulabilmesi için bir frsat olarak kullanlmaldr. stihdamn ve toplumsal durumun görünüü bu frsatn gerçee dönütürülmesi için bir atlm yapma zaman olduunu göstermektedir.

Kayplar aralklar
En Yüksekten En Alçaa Doru stihdam Oran Aral–2010
(Milyon) % (Milyon) %

Gelimi Ülkeler 18          61.4          14.3          63.1
Afrika                             1.6            5.3            1.2      5.3
Asya ve Pasifik                2.0            6.7             1.6     7.2
Orta ve Dou Avrupa ve Eski Sovyet Cumhuriyetleri 4.7 16 3.5 15.3
Latin Amerika ve Karayipler                        3.1        10.6      2.1     9.0
Toplam                                                    29.4      100       22.7   100

En yüksek ve en alçak saylar ülkelere özgü olarak hesaplanmtr. stihdam oran aral kriz öncesi istihdam oranna döndürülmesi gereken i saysn göstermektedir.

Kaynak: ILO’ya dayal IILS tahminleri, Laborsta veritaban (detaylar için bölüm 1’e baknz)

change in unemployment
% of countries that rate in countries that
show deterioration in experienced a
social indicators deterioration in social
between 2006–7 indicators relative to
and 2009 
Yaam standard/ hayat kalitesi algsndaki düü                 75.6    2.8
Hükümete duyulan güvendeki azalma                                  50.0    2.7
memnuniyetindeki düü                                                67.6    3.5
Adaletsizlik duygusundaki art                                            55.4    1.5

Not: Veriler toplumsal göstergelere dayanmakta olup 71 ile 83 aras ülkeyi kapsamaktadr.Kaynak: Bölüm 2
Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help