KONAKLAMA VE TURZM SEKTRNDEK YEN GELMELER VE BUNUN STHDAM NSAN KAYNAKLARI GELM VE ENDSTR LKLER ZERNDEK ETKS KONULU ILO FORUMU DZENLENDTOLEYS KÜRESEL DYALOG FORUMU’NDAYDI

23-24 Kasm 2010 tarihleri arasnda, Cenevre’de gerçekleen Küresel Diyalog Formu’na sendikamz temsilen Genel Bakanmz Cemail Baknd ve Yard. Doç. Dr. Saym Yorgun katldlar.
Otel, catering ve turizm sektöründeki gelimeleri ve bunlarn istihdam, insana yakr i, mesleki beceri, mesleki eitim, insan kaynaklar geliimi, insan kaynaklar yönetimi ilikileri ve çalma koullar üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlayan forumda, üzerinde tartlan ve taslak metinde yer alan baz noktalar unlardr:

-Turizm sektörü üzerindeki etkisi bölgelere göre farkllklar gösteren ekonomik kriz, sektördeki çalma biçimlerinde de farkllama yaratmtr. Sosyal diyalog giriimcilerin, içilerin ve müterilerin çkarlarn uzlatrarak bu yeniliklere uyum salayabilmenin anahtar konumundadr.

-Hükümetlerin, iverenlerin ve içi temsilcilerinin sektörün ihtiyaç duyduu mesleki eitimi salamalar büyük bir önem tamaktadr.

-Mesleki beceri geliimi, sektörün insan kaynaklar ihtiyaçlar ve bütün ulusal i gücü piyasas politikalar birbiri ile balantldr. Mesleki eitim ihtiyaçlar ulusal, yerel ve iletme seviyesinde ve sosyal diyalog yolu ile tanmlanmaldr.

-Sektörün kadnlar için de çalma alanlar yaratmasnn devamn salama amac, bütün bir sosyo-ekonomik büyüme plannn parças olarak desteklenmelidir.

-Özellikle de kriz balamnda, HCT sektöründeki yeni gelimeler ve karlalan zorluklar çerçevesinde göçmen içilere kar eit bir tutum alma büyük önem tamaktadr.

-Turizm sektöründe kolaylklar yaratma ve pazarlama, endüstri geliimi, yatrm, i kanunu, i sal ve güvenlii, mesleki beceri sertifikalar, güvenlik, salk ve ulam alt yaps gibi konularda hükümetler merkezi konumdadr.

-Mesleki eitim, mesleki beceri geliimi ve performans yönetim sistemleri gibi kendi çkarlarn ilgilendiren konularda içilerin görülerinin alnmas çok büyük bir önem tamaktadr.

Forumda ayrca ILO’nun, istihdam ilikileri, iletme ve mülkiyet biçimleri gibi konulardaki aratrmalarnn artarak devam etmesini ve ayrca sürdürülebilir turizmin geliimi ve yoksulluun azaltlmas için üye devletlere ve sosyal taraflara teknik destek salamasnn ve ulusal ve bölgesel seminerler de dahil olmak üzere çeitli faaliyetler düzenlemesinin önemi de vurgulanmtr.

Agtif GOTURKEY TODEM                               
LiveZilla Live Help