Toleyis Sendikas Temsilciler Kurultay Yapld

Toleyis Sendikas “Temsilciler kurultayi” toplantsn, 10- 13 Kasm 2011 tarihlerinde, örgütlü olduu Taksim Otelcilik Obaköy Antalya iyerinde, sendikamzn bölge ube ve ubelerine bal olan iyerlerinden 180 iyeri temsilcisinin katlmyla gerçekletirdi.

Temsilciler kurultayi’nn, ilk gün açl konumasn yapan Toleyis Sendikas Genel Bakan ve Türk- Genel Tekilatlandrma Sekreteri Sayn Cemail Baknd, Toleyis Sendikas’nn ilk kurulu yllarndan bugünlere geliine kadar yaanan süreci anlatarak sözlerine balad. Baknd, zor koullar altnda özverili bir çalmayla bugün artk uluslararas sendikal federasyonlara ve konfederasyonlara üye olan büyük bir sendika haline gelindiine deindi. Baknd son olarak, Temsilciler kurultayi’nn herkes için verimli geçmesini dileyerek sözlerine son verdi.

Açl konumasnn ardndan, Toleyis Sendikas’nn daveti üzerine kurultaya katlan Fransa Demokratik çi Sendikas (CFDT) Genel Sekreteri Christian Juyaux, söz ald. Toleyis Sendikas’na kendisini davet ettikleri için teekkür ederek sözlerine balayan Juyaux, Fransz kökenli çok uluslu bir turizm irketi olan Club Med ile ilgili bir sunum gerçekletirdi. Juyaux’un verdii bilgilere göre, 1950’lerde Fransa’da kurulan, faaliyetlerinin 3’te 2’si Avrupa’da gerçekleen ve müterilerinin % 70’ini Avrupallarn oluturduu Club Med’in içilerinin büyük bir çounluunu ise mevsimlik içiler oluturuyor. Akdeniz çevresindeki ülkelerde yaz sezonunda çalan mevsimlik içiler Club Med tarafndan, Alpler’de bulunan tatil köylerinde kn çalmak üzere kiralanabiliyorlar. 1980’lerde Tunus ve Fas’tan gelen içilerle Club Med yöneticileri arasnda uzun süreli çatmalarn yaandn kaydeden Juyaux, CFTD’nin göçmen içilere yardmc olabilmek için mücadele ettiini ve onlarn, oturma ve çalma izni alabilmeleri için uratn da anlatt. Bunun sonucunda, bu personelin her yl çalma hakk ve içi deiimi konusunda yönetimle pazarlk yapma noktasna gelme gibi önemli kazanmlar elde ettiine dikkat çekti. Club Med Avrupa Sosyal Diyalog Komitesi hakknda da bilgi veren Juyaux, komitenin 15 içi temsilcisi ve bir de EFFAT temsilcisini kapsadn, her sezon aras toplant yapldn anlatt. Juyaux, 2000’lerdeki kriz beklentilerine ramen problemlere müdahale etme, güvencesiz çalmay azaltma ve içilerin problemlerinin dikkate alnmaya balamas gibi komitenin baarlarndan söz etti. Türkiye’den gelen personle ile ilgili görümelere baladklarnda içilerin Toleyis’te örgütlü olduklarn örendiklerini kaydeden Juyaux, iki sendika arasndaki ibirliinden bahsetti ve içilerin çalma artlarnn iyiletirilmesi yolunda önemli bir aama kaydettiklerini anlatt. Sonuç olarak bilgi ve dayanmann artrldn, sendika üyeliinin güçlendirildiini ve sosyal dampingi engelleyebildiklerini vurgulad.

Daha sonra söz alan Yrd. Doç. Dr. Saym Yorgun, “Sendikal Örgütlenme ve Temsilcilerin Rolü” konulu bir sunum yapt. Artk sendika üyeliinin yapsnn deitiini ve e-üyelik biçiminde bir üyelik eklinin gelieceini söyleyen Yorgun, bu dönemde örgütlenmenin öneminin daha da artacana dikkat çekti. Yorgun, sendikalar için artk sadece toplu pazarlk sürecinin önem arz etmediini ve örgütlenme faaliyetlerine de sendikalarn daha fazla önem vermesi gerektiini söyledi. Birçok ülkenin çok daha önce bu durumu fark ettiini ve örgütlenme konusundaki faaliyetlerine hz verdiini vurgulayan Yorgun, Amerika’da 1989 ylnda Örgütlenme Akademisi’nin kurulmas, Avustralya’da 1994 ylnda Örgütlenme Eitim Merkezi açlmas ve ngiltere’de 1998’de Örgütlenme Akademisi’nin kurulmas örneklerini verdi. Ayrca, Güney Afrika’da 1985 ylnda balatlan Toplumsal Hareket Sendikacl ile de rkçla kar savamann hedeflendiini sözlerine ekledi.

Konumasnn ikinci bölümünde, yeni örgütlenme taktikleri gelitirmenin önemi üzerinde duran Yorgun, iyerleri yerine içilerin örgütlenmesi, özel sözlemeli içilerin ve geçici içilerin örgütlenmesinin de önemine dikkat çekti. Örgütlenme kampanyalarnn genel olarak baarl olduuna dair somut aratrma örnekleri veren Yorgun, iyeri sendika temsilcilerine de bu konuda önemli görevler dütüünü söyledi. Yorgun, bir köprü vazifesi gören iyeri sendika temsilcilerinin içileri dinlemek, ikâyetlerini çözümlemek, ibirlii ve çalma ahengini salamak gibi önemli görevleri olduunu vurgulayarak sunumunu tamamlad.

kurultayin devamnda, Uluslararas likiler Uzman Yardmcs Canan Özcan, “Uluslararas Sendikal Mücadele Örnekleri” konulu bir sunum yapt. Konumasna uluslararas ilikilerin mevcut yapsn anlatarak balayan Özcan, küreselleme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çkan çok uluslu irketler karsnda emein de uluslararas örgütlenme ihtiyacnn her zamankinden daha fazla olduunu vurgulad. Avrupa ülkelerini saran ekonomik krizden ve buna bal sosyal hareketlerden bahseden Özcan, Türkiye’yi bekleyen sürece ve ekonomik kriz beklentisine de sözlerinde yer verdi. Yaanan ekonomik ve sosyal süreçlerin dünyann her yerinde ayn olduunu ve birbirini etkilediini söyleyen Özcan, bu durumda tek tek ülkelerde sendikal mücadeleye devam etmenin yan sra uluslararas bir sendikal mücadele ina etmenin de önemini vurgulad. Bunun için ILO, IUF ve ITUC gibi uluslararas örgütlerin çabalar olduunu dile getiren Özcan, ulusal sendikalarn da kendi hükümetleri üzerinde bir bask oluturabilmesinin önemine dikkat çekti. Amerika’daki Hyatt Otel çalanlar ve Filipinler’deki Dusit Otel çalanlarnn grevlerine de yer veren Özcan, uluslararas sendikal mücadele örneklerine Türkiye’den de Tekel içilerinin ve UPS içilerinin mücadelesini verdi. Tekel içilerinin ve UPS içilerinin direnileri boyunca, birçok ülkeden sendikalarn verdii maddi ve manevi destein hayati önem tadn anlatan Özcan, ayrca UPS örgütlenmesinin uluslararas sendikalarn destei ile baladn da vurgulad. Uluslararas ilikilerin sadece ihtiyaç duyulduu zaman kullanlacak bir araç olarak görülmemesi gerektiini söyleyen Özcan, uluslararas ilikiler hakknda ne kadar bilgi sahibi olunursa, gerektii zaman, uluslararas sendikal mücadele araçlarnn o derece vakit kaybetmeden, etkin bir ekilde kullanlabileceini söyleyerek sunumunu tamamlad.LiveZilla Live Help