Çalışma Hayatı İle İlgili Mevzuat
Ulusal Mevzuat

Kanunlar

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
• 4857 Sayılı İş Kanunu
• 3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu
• 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
• 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu
• 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
• 4773 Sayılı; İş Kanunu, Sendikalar Kanunu ile Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (İş Güvencesi Yasası)
• 854 Sayılı Deniz İş Kanunu
• 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
• 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
• 4884 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununda Degisiklik Yapılması Hakkında Kanun
• 4947 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat Kanunu
• 4956 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanunlara Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun
• 4958 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
• 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu
• İş Mevzuatına Göre Uygulanan Para Cezaları
• 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
• 5188 Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun

Tüzük ve Yönetmelikler

• Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

• Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçerigi, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edecegi Bilgiler ile Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• Kurum İdari Kurulları, Yüksek İdari Kurul, Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kurulunun Teşkili ile Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

• Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

• 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

• 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre Sendika Üye Sayılarının ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

• İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Kuruluşu ve Çalısma Esasları Hakkında Tüzük

• Tarımdan Sayılan İşlerde Çalışan İşçilerin Çalışma Kosullarına İlişkin Yönetmelik
LiveZilla Live Help